Zapisy do Szkoły

dzieci

Zasady rekrutacji w roku szkolnym 2020/2021

do klas I

w Szkole Podstawowej nr 1  im. Stanisława Jachowicza

w Ostrołęce.

 

Podstawy prawne

 • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.),

 • ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 16 marca 2017 r.w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek(Dz. U. poz. 610)

 • Zarządzenie Nr 21/2020 Prezydenta Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2020/2021 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołękę.

 

 

Informacje ogólne

 1. Do klas I przyjmowane są:

    • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkiem szkolnym,

 • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2014) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało

z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole (potwierdzone zaświadczeniem) albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 • rekrutacja będzie odbywała się w formie papierowej z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich placówek publicznych na terenie Miasta Ostrołęka.
 • dokumenty kandydatów przyjmowane są zgodnie z terminami rekrutacji określonymi przez Miasto Ostrołęka.
 • postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły Nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce.
 • formularze zgłoszeń złożone w terminie rekrutacji są traktowane jednakowo (o przyjęciu do Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrołęce nie decyduje kolejność zgłoszeń).
 1. Kandydaci z obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce przyjmowani są z urzędu, na pisemny wniosek rodzica (KARTA zgłoszenia).
 2. Kandydaci spoza obwodu SP nr 1 w Ostrołęce przyjmowani są na wniosek rodziców i podlegają kryteriom rekrutacji określonym przez organ prowadzący (WNIOSEK o przyjęcie + załączniki potwierdzające kryteria).
 3. Zajęcia edukacyjne w klasach I–III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach liczących do 25 uczniów.
 4. Do wniosku rodzic dołącza oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów. Podpisy złożone na wniosku/zgłoszeniu oraz oświadczeniach są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.
 5. Wymagane  dokumenty  dostępne są  na stronie internetowej szkoły : www.sp1.ostroleka.edu.pl  i w sekretariacie szkoły. Podania przyjmowane są od 02.03.2020r od godz. 08.00 do 10.03.2020r godz. 15.00.
 6. Tylko kompletne wnioski biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

Rozpatrywanie wniosków w procesie rekrutacyjnym :

 • W pierwszym etapie rekrutacji komisja zapoznaje się ze złożonymi wnioskami, zliczając punkty zgodnie z kryteriami rekrutacji.

 • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

 • Komisja rozpatruje wnioski złożone w terminie wraz z wymaganymi dokumentami.

 • Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie podana do publicznej wiadomości w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce dnia 31.03.2020 r. godz.15.00

 • Po opublikowaniu listy kandydatów zakwalifikowanych, rodzice, mają obowiązek złożyć potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce

Potwierdzenia należy dokonać pisemnie do 03.04.2020r . do godz.15.00

 • Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie podana do publicznej wiadomości w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce dnia 06.04.2020r . godz.15.00

Ochrona danych osobowych.

 • Rodzice kandydatów udostępniają dane osobowe w celu przeprowadzenia rekrutacji. Wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 • Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym kandydat uczęszcza do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce.

 • Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

Postępowanie odwoławcze.

 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

 • Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem o uzasadnienie.

 • Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 • Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa powyżej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Postanowienia końcowe

 • Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie rekrutacyjne uzupełniające.

 • Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające zaczyna się 04.05.2019r r od godz. 8.00.

Wszelkie decyzje, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sprawach nie objętych niniejszą procedurą podejmuje Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce.

 ************************************************************

KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO kl. pierwszej SZKOŁY PODSTAWOWEJ,  dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej. (kliknij żeby pobrać)

 ************************************************************

(Kliknij link, aby wyświetlić zawartość) 

Terminy rekrutacji do klas pierwszych w 2020 roku

 

 ************************************************************

 

 

 

Nasza oferta: http://sp1.ostroleka.edu.pl/baza-szkoly/

 

Dokumenty do pobrania: 

Karta Zgłoszenia dzieci z obwodu szkoły

Wniosek o przyjęcie dzieci spoza obwodu

ZAŁĄCZNIKI:

2. Samotne wychowywanie kandydata

3. Wielodzietność rodziny kandydata

4. Miejsce pracy jednego z rodziców,opiekunów w obwodzie szkoły

5.W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców w opiece

7.Realizowanie obowiązku szkolnego w danej szkole przez rodzeństwo kandydata

8.Kandydat obojga rodziców, opiekunów pracujących lub studiujących w systemie dziennym