Samorząd Uczniowski

samorzad

Skład Samorządu Uczniowskiego na rok szkolny 2019/2020

 

Przewodniczący – Strzelczyk Maciej
Zastępca przewodniczącego – Borkowska Gabriela
Członkowie:
1. Dymerski Patrick
2. Kordel Dawid
3. Markowska Małgorzata
4. Pietrzak Jakub
5. Pstrągowska Monika
6. Samsel Gabriela
7. Stolarczyk Kornelia
8. Szostak Adrian
Opiekunowie:
Justyna Chrzaniuk
Sylwia Laskowska
Renata Deptuła
Aleksandra Czerkas
Nagłośnienie:
Tomasz Kwiatkowski

 

 

Plan Pracy

Samorządu Uczniowskiego

na rok szkolny 2019/2020

 

Główne cele działalności Samorządu Uczniowskiego:

✔     Wyrabianie umiejętności współdziałania w zespołach uczniowskich

✔     Urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka

✔     Budowanie wśród uczniów poczucia własnej wartości i przydatności działania na rzecz szkoły

✔     Kształtowanie umiejętności projektowania i organizowania imprez szkolnych;

✔     Wdrażanie podstawowych zasad wychowania

✔     Kształtowanie właściwych postaw patriotycznych

✔     Poznawanie tradycji regionalnych

✔     Rozwój zainteresowań

✔     Organizowanie samopomocy i innych akcji na rzecz dzieci potrzebujących pomocy

✔     Zaspokajanie potrzeby twórczej aktywności

 

 

TERMIN ZADANIE FORMA REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI
wrzesień Rozpoczęcie działalności SU Spotkanie organizacyjne SU:

– zaplanowanie pracy na rok szk0lny 2019/2020

– przydzielenie zadań,

– przydzielenie prowadzenia dokumentacji.

 

Opiekunowie SU
cały rok Dokumentacja SU Prowadzenie bieżącej dokumentacji, opracowanie planu pracy i sprawozdań z działalności po każdym semestrze J. Chrzaniuk
Plan lekcji Zagospodarowanie gabloty z planem lekcji, uaktualnianie planu lekcji w przypadku zmian J. Chrzaniuk
„Szczęśliwy numerek” Opracowanie regulaminu J.Chrzaniuk
Projekt „Zostań rycerzem – pokonaj smoka” Organizacja konkursów, kiermaszy (sadzonek) – uświadamianie R. Deptuła
wrzesień Projekt „Zostań rycerzem – pokonaj smoka” – etap I – przygotowanie sadzonek Przygotowanie sadzonek roślin doniczkowych R. Deptuła
Konkurs plastyczny:

„Walka ze smogiem” – etap II projektu : „Zostań rycerzem – pokonaj smoka”

Przygotowanie prac plastycznych R. Deptuła
październik Dzień Edukacji Narodowej Przygotowanie życzeń okolicznościowych dla nauczycieli J.Chrzaniuk

S. Laskowska

Projekt zostań rycerzem – pokonaj smoka- etap III – kiermasz roślin doniczkowych

 

 

 

  R. Deptuła
listopad Andrzejki

28.11.2019

Dyskoteka szkolna, przygotowanie ogłoszenia , zakup artykułów spożywczych J.Chrzaniuk,

S. Laskowska

A. Czerkas

T. Kwiatkowski -nagłośnienie

wychowawcy kl. IV – VIII

grudzień Święta tuż, tuż… Przygotowanie życzeń okolicznościowych R. Deptuła
luty Bal Karnawałowy

06.02.2020

Dyskoteka szkolna zorganizowanie dekoracji, strojenie sali: S.Laskowska, J.Chrzaniuk,

A. Czerkas

N-le wychowania fizycznego

Wychowawcy klas V

Poczta Walentynkowa

14.02.2020

Zbieranie i dostarczanie walentynek A. Czerkas
marzec Projekt „Zostań rycerzem – pokonaj smoka”- etap V – kiermasz roślin ogrodowych   R. Deptuła
  Konkurs na zdjęcie swoich prywatnych „Urban Jungle” -etap IV projektu: „Zostań rycerzem – pokonaj smoka”   R. Deptuła
kwiecień Prima Aprilis

1.04.2019

Przygotowanie kart z kawałami, dowcipami, żartami, itp. A. Czerkas
Święta Wielkanocne Przygotowanie życzeń okolicznościowych A. Czerkas
maj Wybory do SU Zorganizowanie i przeprowadzenie wyborów do SU S.Laskowska,

J. Chrzaniuk T.Kwiatkowski- nagłośnienie

czerwiec Podsumowanie pracy SU za rok szkolny 2019/2020 Przygotowanie sprawozdania

 

 

J. Chrzaniuk
Opracowanie wniosków do pracy na następny rok szkolny Opiekunowie SU

 

Pomoc przy organizacji uroczystości szkolnych:

  • Dzień Edukacji Narodowej
  • Obchody 100lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości
  • Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
  • Akademia z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego

 

 

Przedstawiciele i opiekunowie Samorządu Uczniowskiego zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w planie pracy.

Za realizację zadań ujętych w planie pracy odpowiadają wyłącznie osoby do nich przydzielone.

 

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego:

Chrzaniuk Justyna

Laskowska Sylwia

Deptuła Renata

Czerkas Aleksandra

 

Nagłośnienie:

Kwiatkowski Tomasz

 

 

 

 

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

(regulamin wewnątrzszkolny)

 

      WSTĘP

1.    Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrołęce, zwany dalej Samorządem działa na podstawie art. 55 z dnia 7 września 1991 r. ustawy o systemie oświaty.

2.    Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły.

3.    Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu uczniów szkoły.

       ROZDZIAŁ I

§1

1.    Władzami samorządu są:

1)   na szczeblu klasy: samorządy klasowe

2)   na szczeblu szkoły: Samorząd Uczniowski

2.    Do zadań samorządu należą w szczególności:

1) przygotowanie projektów REGULAMINU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

2)  występowanie do władz szkolnych z nowymi inicjatywami dotyczącymi życia szkolnego i sposobem ich wykonywania

3)      przedstawianie władzom opinii i potrzeb uczniów

4)  gospodarowanie środkami materialnymi Samorządu Uczniowskiego

5)      współpraca z organizacjami na terenie szkoły i poza nią

6)      wspomaganie akcji charytatywnych

 

7)      wykonywanie zadań zleconych przez Radę Pedagogiczną i Dyrekcję szkoły

8)      organizacja działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej

9)      dbanie o bezpieczeństwo, ład i porządek na terenie szkoły

10)  dbanie o dobre imię szkoły

11)  informowanie społeczności uczniowskiej o swoich przedsięwzięciach

 

 

3.    Samorząd może przedstawić Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach dotyczących pracy szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu

3)  prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań

4) prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej, oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem

4.  Na wniosek Dyrektora szkoły Samorząd może wyrażać opinię o pracy nauczyciela.

      ROZDZIAŁ II

      Samorząd klasowy

§1

1.    W skład samorządu klasowego wchodzą:

–  przewodniczący

–  zastępca przewodniczącego

–  skarbnik

2.    Sposób wyboru samorządu klasowego określają uczniowie poszczególnych klas.

§2

1.    Do zadań samorządu klasowego należy przede wszystkim:

1)    Ochrona interesów ucznia na szczeblu klasowym

2)    Reprezentowanie klasy podczas uroczystości szkolnych i apeli

3)    Reprezentowanie klasy wobec nauczycieli i władz szkolnych

4)    Występowanie z inicjatywą organizowania imprez klasowych

5)    Informowanie klasy o postanowieniach samorządu

6)    Inne zadania nałożone przez klasę lub Samorząd Uczniowski

 

ROZDZIAŁ III

 

      Samorząd Uczniowski

§1

1.    Samorząd składa się z uczniów wybieranych w wyborach równych, tajnych i powszechnych.

2.    W skład samorządu wchodzą:

1)    Przewodniczący

2)    Zastępca przewodniczącego

3)  Członkowie

3. Kadencja trwa jeden rok.

4.  Członkami samorządu mogą być uczniowie klas IV-VI.

5. Przewodniczący samorządu koordynuje prace samorządu i reprezentuje samorząd wobec    władz szkoły i na zewnątrz szkoły.

6. Samorząd obraduje na zebraniach zwołanych przez przewodniczącego lub opiekuna   samorządu.

§2

  1. W celu usprawnienia swojej działalności Samorząd Uczniowski może powołać sekcje i kierowników sekcji do wykonywania określonych zadań.

 

 ROZDZIAŁ IV

Wybory do Samorządu Uczniowskiego

§1

1.    Wybory na nowy rok szkolny przeprowadza się na przełomie maja i czerwca.

2.    Wybory są tajne i równe.

3.    Prawo do udziału w wyborach mają uczniowie klas IV-VI.

4.  Lista kandydatów do wyborów zostaje wywieszona w szkole na tydzień przed prezentacjami, by wszyscy uczniowie mogli się z nią zapoznać.

5.    Wybranym do Samorządu Uczniowskiego może być każdy uczeń klas IV-VI

6.  Kandydaci chętni do wystartowania w wyborach przygotowują krótkie wystąpienie, w którym prezentują swoją kandydaturę (pod opieką wychowawcy).

7.  Na apelu szkolnym prezentują swój program przed społecznością uczniowską i zachęcają do głosowania na siebie.

8.  Po zaprezentowaniu się wszystkich kandydatów uczniowie głosują zgodnie z procedurami.

§2

1.    Wybory zarządza przewodniczący samorządu w porozumieniu z opiekunami samorządu i Dyrekcją szkoły .

§3

1.    Komisja wyborcza przeprowadza wybory, liczy głosy i ogłasza wyniki.

2.    Komisja wyborcza składa się z członków samorządu.

3.    Na czele komisji stoi przewodniczący samorządu.

4.    Komisja działa pod nadzorem opiekunów samorządu.

§4

1.    Kandydatów na członków samorządu wybierają zespoły klasowe z wychowawcami.

§5

1.    Głosować można na jednego kandydata.

2.    Wyborca zapisuje na karcie imię i nazwisko osoby, na którą chce oddać swój głos.

3.    Wyborca wrzuca kartę do urny w obecności komisji wyborczej.

§6

1.    W skład Samorządu Uczniowskiego wejdą kandydaci, którzy otrzymali kolejno największą ilość głosów.

2.    Dwóch kandydatów, którzy otrzymali największą ilość głosów, utworzy prezydium samorządu i otrzyma stanowiska: przewodniczącego i zastępcy.

3.    Pozostali kandydaci zostaną członkami Samorządu Uczniowskiego.

Regulamin dyżurnego przy pokoju nauczycielskim

Regulamin dyżurnego klasowego

Regulamin nauczyciela dyżurującego

It is possible to use why do we write research papers your personal computer as a tool that will assist you in this procedure.