Pedagog

PLAN PRACY

PEDAGOGÓW SZKOLNYCH

Zadania ogólnowychowawcze:

 1. Dokonywanie oceny sytuacji wychowawczej w szkole ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym.
 2. Stałe czuwanie nad prawidłową realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów. Kontrola uczniów drugorocznych
 3. Prowadzenie poradnictwa dla rodziców – udzielanie porad ułatwiających rozwiązywanie trudności wychowawczych w rodzinach i w życiu szkolnym.
 4. Rozpoznawanie bieżących sytuacji problemowych w szkole, stała współpraca z wychowawcami

 

Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych.

 1. Dokonywanie okresowej analizy sytuacji dydaktyczno – wychowawczej w szkole.
 2. Gromadzenie i opracowywanie zebranych danych.
 3. Wyszczególnienie, ewidencjonowanie i analiza postępów uczniów wymagających szczególnej opieki dydaktycznej i wychowawczej, a szczególnie uczniów drugorocznych.
 4. Rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych poprzez ankiety, wywiady.
 5. Rozpoznawanie potrzeb socjalnych uczniów poprzez wywiady środowiskowe, indywidualne kontakty z uczniami i rodzicami, współpracę z wychowawcami klas i pracownikami obsługi w szkole a także przez obserwację uczniów.
 6. Wykrywanie i pomoc dzieciom z problemem dysleksji (kierowanie do PPP, udzielanie rodzicom informacji na temat dysleksji i form pomocy).
 7. Przeprowadzenie ankiety pozwalającej zdiagnozować wybitne uzdolnienia u ucznia.
 8. Analiza dokumentacji klas pod kątem opinii pedagogicznych.
 9. Przeprowadzenie wspólnie z wychowawcą testu dojrzałości szkolnej uczniów klas pierwszych.
 10. Kontrola realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów.
 11. Współpraca z instytucjami wspierającymi proces opiekuńczo – wychowawczy.
 12. Pomoc wychowawcom klas w rozwiązywaniu indywidualnych potrzeb uczniów oraz w analizowaniu przyczyn niepowodzeń  szkolnych i trudności wychowawczych poprzez obserwacje zachowań pojedynczych uczniów i klasy, rozmowy, uczestnictwo w godzinach wychowawczych oraz innych spotkaniach z klasą.
 13. Wyodrębnienie uczniów ze środowisk dysfunkcyjnych oraz z trudnościami dydaktyczno – wychowawczymi w celu zaplanowania konkretnych działań dydaktyczno – wychowawczych na rok szkolny 2010/11
 14. Nawiązanie kontaktu z uczniami klas I  – przybliżenie pracy pedagoga szkolnego.
 15. Współdziałanie z organami szkoły, policji i sądami w przypadkach wykroczeń uczniów, nie realizacji obowiązku szkolnego itp. sprawach.

Określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;

 1. Pomoc w prowadzeniu uczniów wybitnie zdolnych poprzez rozmowy, dyskusje, grupy wsparcia.
 2. Pedagogizacja rodziców i grona pedagogicznego w aspekcie form pracy z uczniem zdolnym.
 3. Gromadzenie bazy danych na temat form pracy z uczniem zdolnym.
 4. Dla uczniów przebadanych przez PPP dostosowanie nauczania do zaleceń zawartych w opinii psychologiczno – pedagogicznej – współpraca z wychowawcami i nauczycielami przedmiotów.
 5. Współpraca z wychowawcami, logopedą, pielęgniarką szkolną w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 6. Indywidualizacja pracy z dziećmi wymagającymi szczególnego podejścia nauczyciela i wychowawcy; zwracanie uwagi na indywidualne podejście do dzieci z parcjalnymi deficytami rozwojowymi,
 7. Konsultacje i współpraca z PPP w Ostrołęce.
 8. Analiza opinii psychologiczno – pedagogicznych uczniów.

 


Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

 1. Udzielanie pomocy uczniom realizującym nauczanie indywidualne, zajęcia rewalidacyjne o charakterze edukacyjnym, socjoterapeutycznym, korekcyjno-kompensacyjnym, zajęcia logopedyczne, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia rozwijające.
 2. Udzielanie indywidualnych porad uczniom, rodzicom, nauczycielom.
 3. Wspieranie wychowawczej roli rodziny poprzez udzielanie porad ułatwiających rozwiązanie trudności wychowawczych z dziećmi.
 4. Współpraca z wychowawcami klas w prowadzeniu lekcji wychowawczych motywujących uczniów do nauki.
 5. Kontrolowanie postępów w nauce oraz frekwencji uczniów.
 6. Udział w zebraniach dla rodziców, pogadanki i przypominanie o gotowości współpracy.
 7. Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych.
 8. Rozmowy z uczniami klasy VI o sprawdzianie podsumowującym naukę w szkole podstawowej.
 9. Gromadzenie dokumentacji o udzielanych formach pomocy uczniom – indywidualna dokumentacja ucznia.
 10. Kwalifikowanie uczniów do zespołów reedukacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych, wspierających na podstawie orzeczeń i opinii Poradni oraz zespołów wyrównawczych.
 11. Zorganizowanie wolontariatu w szkole.
 12. Opieka nad uczniami mającymi nauczanie indywidualne i uczniami przewlekle chorymi, z grup dyspanseryjnych – współpraca z rodzicami i pielęgniarką.
 13. Współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w Ostrołęce:

a)      badanie logopedyczne w szkole (klasy I),
b)      ustalenie dnia z pracownikami PP-P (dzień konsultacji dla uczniów, rodziców, nauczycieli),
c)      przygotowanie dokumentacji do badań uczniów z trudnościami w nauce, zaburzenia w zachowaniu, zaburzonym pismem – ustalenie terminów badań,
d)     zapoznawanie nauczycieli z nadesłaną korespondencją (opinie, orzeczenia, wyniki terapii, informacje, ogłoszenia),
e)      udział w spotkaniach szkoleniowych na terenie Poradni,
f)       zapraszanie pracowników Poradni na szkoleniowe posiedzenia Rady Pedagogicznej, na spotkania do klas – na prośbę wychowawcy.

Współpraca z Centrum Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu i ich Rodzinom w Ostrołęce i innymi instytucjami, które statutowo zajmują się pomocą psychologiczno – pedagogiczną.

 1. Gromadzenie i udostępnianie fachowej literatury  w zakresie form pomocy psychologiczno – pedagogicznych.
 2. Pedagogizacja uczniów, rodziców i nauczycieli.
 3. Pomoc uczniom w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami i nauczycielami,
 4. Udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze.
 5. Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć narastających na tle niepowodzeń szkolnych.
 6. Udzielanie rad i wskazówek uczniom i ich najbliższym w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych.

Podejmowanie i wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli:

 1. Przygotowanie materiałów dla grona pedagogicznego do prowadzanie zajęć integracyjnych w klasach I.
 2. Prowadzenie zajęć w klasach zgodnie z zapotrzebowaniem.
 3. Prowadzenie zajęć dla klas I, II, III na temat :
  1. „Nikotyna – legalny narkotyk”
  2. „Alkohol – droga donikąd.”
  3. Realizacja programów profilaktyczno –wychowawczego zgodnie z programem profilaktyki i programem wychowawczym szkoły.
  4. Kontynuowanie programów profilaktycznych w klasach („Siedem kroków”, „Odlot”, „Alkohol kradnie wolność”).
  5. Spotkania ze Strażą Miejską – wandalizm na terenie miasta, spotkania z pracownikiem Komendy Policji ds. nieletnich dla klas VI – karalność nieletnich.
  6. Współudział z Radą Rodziców w opracowaniu Szkolnego Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki.
  7. Realizacja działań wyznaczonych dla pedagoga wynikających z programu wychowawczego i programu profilaktyki.
  8. Przeprowadzenie zajęć w klasach w ramach programu profilaktyki szkoły.
  9. Szczególna opieka nad uczniami rozpoczynającymi naukę w naszej szkole.
  10. Kształtowanie i uświadamiane pozytywnych postaw społecznych (poszanowanie godności, uczciwość w stosunku do innych, szacunek do samego siebie, edukacja ekologiczna, organizacja akcji charytatywnych).
  11. Wdrażanie uczniów do przestrzegania zasad współżycia i porządku (przeciwdziałanie agresywnemu zachowaniu się), rozmowy, instrukcje, lekcje – „Terapia złości”.
  12. Ustalenie wspólnego planu pracy z pielęgniarką szkolną.
  13. Prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów w porozumieniu z pielęgniarką szkolną.
  14. Pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych uczniów.
  15. Typowanie do zajęć pozalekcyjnych dla uczniów z rodzin patologicznych (zajęcia sportowe, koło plastyczne, koło teatralne, zajęcia wyrównawcze).
  16. Opracowanie, przeprowadzenie i analiza socjometryczna klas. Podjęcie działań wynikających z analizy socjometrycznej we współpracy z wychowawcami klas.
  17. Wyposażanie i wzbogacanie uczniów w wiedzę dotyczącą umiejętności życiowych; omawianie w ramach pełnionych zastępstw, tematów dotyczących np. sposobów efektywnego uczenia się, umiejętności radzenia sobie z uczuciem złości, poznania siebie i rozumienia innych, relaksacji, empatii, asertywności, tolerancji, pełnienia ról i in.,
  18. Współpraca z Radą Rodziców.

 


Działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 1. Objęcie opieką pedagogiczną uczniów z rodzin ubogich poprzez zorganizowanie pomocy socjalnej tj.: dożywianie,  wypożyczanie podręczników itp. współpraca z MOPR w Ostrołęce, TPD w Ostrołęce, itp. instytucjami.
 2. Współpraca z instytucjami statutowo zajmującymi się pomocą materialną uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialno – bytowej.
 3. Wnioskowanie o przydział funduszy na bezpłatne obiady dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej (Ośrodek Pomocy Rodzinie, prywatni sponsorzy).
 4. Zapomogi losowe – Rada Rodziców.
 5. Przygotowanie dokumentacji do wyprawek, zbieranie faktur, wypłata pieniędzy za podręczniki na podstawie faktur.
 6. Organizowanie paczek świątecznych (Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie, Rada Osiedla, Samorząd Szkolny – akcja ogólnoszkolna)
 7. Wnioskowanie o dofinansowanie wycieczek szkolnych dla najuboższych dzieci – Rada Rodziców, dyrektor.
 8. Współpraca z TPD – paczki świąteczne, kolonie letnie..
 9. Współpraca ze świetlicą szkolną.
 10. Współpraca z biblioteką szkolną – wypożyczanie książek.
 11. Sporządzanie wykazu uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej. Opiniowanie wniosków uczniów starających się o stypendium szkolne
 12. Współpraca z Caritas Diecezji Łomżyńskiej – pomoc finansowa w żywieniu uczniów.
 13. Diagnoza środowiska rodzinnego ucznia.
 14. Współpraca z pedagogami szkół podstawowych.
 15. Rozmowy z rodzicami.
 16. Rozmowy indywidualne z uczniami.

 

W ramach swojej pracy pedagog szkolny współpracuje z takimi placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły, jak:

 • Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Ostrołęce.
 • Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ostrołęce.
 • Centrum Pomocy Osobom Uzależnionym od Alkoholu i ich Rodzinom w Ostrołęce.
 • Sądem Rejonowym – Wydział Rodzinny i Nieletnich w Ostrołęce.
 • Komendą Miejską Policji w Ostrołęce.
 • Caritas Diecezji w Łomży.
 • Towarzystwem Przyjaciół Dzieci w Ostrołęce o/Miejski
 • Pedagogami różnych szkół.

 

Organizacja własnej pracy:

1. Stała współpraca z władzami szkoły, wychowawcami, nauczycielami, Samorządem Uczniowskim, pielęgniarką szkolną w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo-wychowawczych.

2. Zapewnienie w rozkładzie zajęć możliwości kontaktowania się uczniów i rodziców.

3. Prowadzenie dokumentacji:

 • dziennik zajęć pedagoga szkolnego,
 • wykaz uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
 • ewidencje uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej, pomocy materialnej.

4. Podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w kursach i warsztatach dotyczących profilaktyki i wychowania.

 

Uczniowie mogą się zgłaszać do pedagoga:

 • gdy nie radzą sobie z programem nauczania, chcą pomocy i rady z tym związanej,
 • gdy ktoś naruszy ich prawa;
 • gdy ktoś stosuje wobec nich przemoc;
 • gdy potrzebują pomocy i rady;
 • gdy chcą porozmawiać z kimś życzliwym;
 • gdy chcą poradzić się, wybierając przyszły zawód, szkołę gimnazjalną.

 

Rodzice uczniów mogą oczekiwać:

–  pomocy w rozwiązaniu sytuacji problemowej, dotyczącej ich dziecka:

 • trudności w nauce bądź niepowodzenia szkolne dziecka – możliwość rozpoznania przyczyn kłopotów w nauce, poprzez kontakt z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, diagnozującą przyczyny niepowodzeń szkolnych, deficyty rozwojowe dzieci;
 • problemy z zachowaniem dziecka (zmiany zachowania dziecka, problemy dziecka z rówieśnikami);
 • uzyskania informacji o dalszej ścieżce edukacyjno – zawodowej dla swojego dziecka.

 

Nauczyciele mogą oczekiwać:

 • pomocy w zdiagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów;
 • analizy opinii o uczniach z poradni psychologiczno-pedagogicznej;
 • współpracy w zakresie diagnozowania środowiska rodzinnego ucznia, rozpoznawania potencjalnych możliwości, bądź ograniczeń dziecka;
 • wspierania w podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktycznego (m.in. organizowanie imprez profilaktycznych, zajęcia wychowawcze z młodzieżą, realizowanie wybranych programów profilaktycznych, zajęcia dotyczące wyboru przyszłej szkoły i zawodu);
 • wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów (np. indywidualnych rozmów z uczniami, rodzicami uczniów sprawiającymi różnego rodzaju problemy wychowawcze, rozmów z agresorami, ofiarami przemocy, uczniami wagarującymi, nieprzystosowaniem społecznym);
 • wsparcia w podejmowaniu działań mediacyjnych i kryzysowych w szkole.