Bezpłatne podręczniki

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Dyrektora Szkoły Nr 1 /2014/2015 z dnia 1.09.2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z bezpłatnych podręczników lub materiałów edukacyjnych.

 

REGULAMIN WYPOŻYCZENIA BEZPŁATNYCH PODRĘCZNIKÓW ORAZ MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH SŁUŻĄCYCH DO REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ

w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ostrołęce

1. Podręczniki oraz materiały edukacyjne służące do realizacji podstawy programowej gromadzone są w bibliotece szkolnej (w postaci papierowej) i bezpłatnie wypożyczane kolejnym trzem rocznikom na okres danego roku szkolnego.

2. Materiały ćwiczeniowe nie podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej.

3. Wypożyczenia i zwroty podręczników odbywać się będą całą grupą klasową pod kontrolą wychowawcy w terminach uzgodnionych pomiędzy bibliotekarzem a wychowawcą.

4. Podręczniki  są wypożyczane uczniom/rodzicom, po zapoznaniu z niniejszym regulaminem poświadczonym podpisem rodziców będącym zobowiązaniem do

przestrzegania jego zasad.

5. W przypadku podręczników składających się z kilku części, zwrotu należy dokonywać podczas wypożyczenia kolejnej części.

6. Uczeń opuszczający szkołę zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych podręczników zakupionych z dotacji celowej budżetu państwa.

7. Od roku szkolnego 2017/1018 podręczniki MEN (stara podstawa programowa dla klas II-III ) idą za uczniem do nowej szkoły – rodzice podpisują oświadczenie dla szkoły, że zabierają komplet podręczników. W przypadku przyjścia do naszej szkoły nowego ucznia kl. II lub III – wymagamy, aby przyniósł ze sobą podręczniki z poprzedniej szkoły. Odpowiedzialni za to są nauczyciele wychowawcy i dyrekcja szkoły.

8. Uczeń zobowiązany jest do szanowania podręczników, będących własnością biblioteki szkolnej. Podręcznik należy podpisać w celu jego szybkiej identyfikacji numerując kolejność użytkownika(1. Nazwisko i imię pierwszego użytkownika, 2. Nazwisko i imię drugiego użytkownika, 3. Nazwisko i imię trzeciego użytkownika).W podręczniku nie wolno pisać, zaznaczać, należy go obłożyć i chronić przed zniszczeniem i zagubieniem.

9. W przypadku zniszczenia (np. popisanie, porysowanie stron,  poplamienie, zalanie, wyrwanie kartek, uszkodzenie rogów i grzbietu) lub zagubienia podręcznika uczeń lub jego rodzic zobowiązany jest poinformować o tym fakcie wychowawcę i nauczyciela bibliotekarza.

10. Podczas dokonywania zwrotu podręcznika do biblioteki szkolnej nauczyciel wychowawca z nauczycielem bibliotekarzem,  dokonują oględzin podręcznika i określają stopień jego zużycia.

11. W przypadku zagubienia podręcznika, bądź jego zniszczenia rodzice są zobowiązani do odkupienia podręcznika.

 

 

Regulamin opracowała: Teresa Trypuć

Oświadczenie do pobrania