Stowarzyszenie „Jedynka”

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ostrołęce Jedynka

 

Z inicjatywy Prezydium Rady Rodziców, p. dyrektor Aliny Jabłonowskiej i p. wicedyrektor Małgorzaty Barcikowskiej zostało powołane „Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ostrołęce Jedynka”.

Został napisany statut, wybrano zarząd i komisję rewizyjną stowarzyszenia. Określono cele stowarzyszenia i sposoby realizacji, następnie wysłano statut do Sadu Gospodarczego w Warszawie, który z dniem 14 stycznia 2008 r. dokonał wpisu naszego stowarzyszenia do Rejestru Stowarzyszeń.

Stowarzyszenie skupia ludzi, którym na sercu leży dobro szkoły i naszych dzieci. Powołanie do życia Stowarzyszenia otwiera przed jego członkami wiele możliwości, tak pozyskiwania funduszy na potrzeby placówki, jak i udziału w atrakcyjnych przedsięwzięciach. Przede wszystkim jednak, co wynika ze statutu, stowarzyszenie będzie mogło w każdy dostępny sposób wspierać uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ostrołęce w szeroko pojętym środowisku lokalnym. Jest to przedsięwzięcie długoterminowe i szczególnie ważne dla naszej placówki.

 

CELE I FORMY DZIAŁANIA

§ 8

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej głównie w zakresie inicjowania, wspierania i organizowania przedsięwzięć upamiętniających ważne wydarzenia z dziejów Polski i regionu oraz wspieranie dzieci i młodzieży w budowaniu własnego autorytetu moralnego, wspomaganie rozwoju pasji i zainteresowań młodzieży w różnych dziedzinach.

§ 9

            Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)   propagowanie i organizowanie wymiany międzykulturowej, w szczególności poprzez organizację wyjazdów, warsztatów, prelekcji, debat – PKD 85.60.Z

2)   organizowanie warsztatów twórczych dla dzieci i młodzieży, szczególnie zajęć plastycznych, teatralnych, dziennikarskich, filmowych – PKD 85.52.Z

3)   realizację zadań z zakresu edukacji prozdrowotnej, ekologicznej i kultury fizycznej – PKD 85.51.Z

4)   organizację konkursów i uroczystości szkolnych i miejskich – PKD 93.29.Z

5)   prowadzenie forów i warsztatów naukowych, m. in. dotyczących naszego regionu – Kurpiowszczyzny – PKD 85.59.B

6)   wydawanie książek, czasopism, gazetek związanych z celami stowarzyszenia – PKD 58.11.Z, 58.14.Z, 58.19.Z

7)   fundowanie nagród dla zwycięzców organizowanych przez stowarzyszenie konkursów – PKD 85.60.Z

8)   współpracę z organizacjami pozarządowymi, rządowymi, samorządowymi – PKD 94.12.Z

9)   prowadzenie działalności aktywizującej i integrującej małe, lokalne wspólnoty – PKD 94.12.Z

10)  gromadzenie dokumentów, relacji świadków, zdjęć – PKD 91.01.A, 91.01.B

11)  popularyzowanie i upowszechnianie wiedzy – PKD 58.19.Z

 

Stowarzyszenie powoli rozwija swoją działalność. Przede wszystkim należy zapoznać jak najszerszą rzeszę ostrołęczan z celami działania stowarzyszenia i zachęcenie ich do współpracy. Plan pracy stowarzyszenia jest niezwykle bogaty i członkowie mogą się już pochwalić pewnymi sukcesami: pomoc w organizowaniu festynów szkolnych, Dnia Dziecka, a przede wszystkim w przygotowaniu obchodów 90-lecia naszej szkoły.

Aktualny skład Zarządu Stowarzyszenia, wybrany podczas walnego zebrania członków w dniu 27.06.2016 r.

  1. Ewa Rostkowska – Prezes
  2. Alina Jabłonowska – Skarbnik
  3. Alina Białczak – Sekretarz
  4. Sylwia Mierzejewska-Szewczyk – Członek
  5. Olga Pliszka – Członek

Aktualny skład Komisji Rewizyjnej:

  1. Aneta Dąbkowska
  2. Jan Kruczyk
  3. Anna Żach

Aktualny adres siedziby Stowarzyszenia:

 ul. gen. A. Gorbatowa 4/6

07-410 Ostrołęka

Adres siedziby Stowarzyszenia został zmieniony uchwałą Rady Miasta Ostrołęka na:

ul. A. E. Fieldorfa „Nila” 4/6

07-410 Ostrołęka

 

They’ll also apa net help students prepare their essays for submission.