Rada Rodziców

rodzice

REGULAMIN RADY RODZICÓW

przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce

 ROZDZIAŁ I

POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 § 1

 Podstawą prawną niniejszego regulaminu stanowią:

1/ Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. Nr 95, poz. 425 z nóź. zm.);

2/ Statut Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ostrołęce;

3/ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 listopada 1988 roku w sprawie form współdziałania rodziców i opiekunów ze szkołami i organami nadzorującymi szkołę.

§ 2

 W szkole działa reprezentacja rodziców pod nazwą „Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce”.

 1. Rada Rodziców jest organem szkolnym.

§ 3

Niniejszy regulamin ustala cele i zadania, organizację działania uchwał i zasady przeprowadzania wyborów, zasad gromadzenia i wydatkowania funduszy Rady Rodziców.

§ 4

 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o szkole, należy poprzez to rozumieć Szkołę Podstawową Nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce.
 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o rodzicach, należy poprzez to rozumieć ogół rodziców szkoły.
 3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o organach szkoły, należy przez to rozumieć odpowiednio:

– Dyrektora szkoły,

– Radę Pedagogiczną szkoły,

– Samorząd Uczniowski szkoły.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW

 § 5

 5.1. Rada Rodziców jest organizacją wewnątrzszkolną mającą na celu:

1.      Zapewnianie współpracy rodziców ze szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania oraz pracy wychowawczej i opiekuńczej w szkole i środowisku.

2.      Przedstawienie nauczycielom, władzom szkolnym i oświatowym opinii rodziców (opiekunów) we wszystkich istotnych sprawach szkoły.

3.      Współdziałanie z dyrektorem szkoły, jego zastępcami i Rada Pedagogiczną w zaznajamianiu ogółu rodziców uczniów z programem wychowawczym i opiekuńczym, organizacją nauczania oraz wynikającymi z nich zadaniami szkoły i rodziców.

4.      Szczególnym celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczej funkcji szkoły.

5.2. Zadaniem Rady Rodziców jest w szczególności:

1.      Pobudzanie i organizowanie form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły.

2.      Gromadzenie funduszy niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalenie zasad na działalność tych funduszy.

3.      Zapewnienie rodzicom, we współdziałaniu z innymi organami szkoły rzeczywistego wpływu na działalność szkoły, wśród nich zaś:

– znajomość zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w szkole i klasie;

– uzyskiwanie w każdym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka i jego postępów lub trudności;

-znajomość regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;

– uzyskiwania porad w sprawie wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci;

– wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy szkoły.

4.      Pomoc Dyrektorowi szkoły i Radzie Pedagogicznej w opracowaniu programu rozwoju szkoły.

5.      Organizowanie prac społecznie użytecznych przez rodziców i środowisko społeczne na rzecz szkoły.

6.      Określenie struktur działania ogółu rodziców Rady Rodziców.

5.3. Kompetencje Rady Rodziców:

 1. Uchwalanie w porozumieniu z Rada Pedagogiczną:

– programu wychowawczego szkoły;

– programu profilaktyki.

 1. Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania.
 2. Opiniowanie projektu finansowego składanego przez Dyrektora szkoły.

§ 6

 1. Podstawowym ogniwem organizacji ogółu rodziców szkoły jest zebranie rodziców klasy.
 2. Zebranie rodziców wybiera spośród siebie „klasową radę rodziców” składającą się z 3 – 5 osób.
 3. Wszyscy członkowie klasowych rad rodziców tworzą Radę Rodziców szkoły.

§ 7

 1. Plenarne posiedzenie Rady Rodziców wyłania ze swego składu:

– Zarząd Rady Rodziców jako wewnętrzny organ kierujący pracami Rady Rodziców, który składa się z 5 – 8 członków, tak aby było wyłonić funkcje: przewodniczącego, sekretarza oraz 2 – 5 członków zarządu. Zarząd dokonuje swojego ukonstytuowania na swym pierwszym posiedzeniu.

– Komisję rewizyjną, jako organ kontrolny Rady Rodziców, która składa się z co najmniej 3 osób. Członkowie komisji wybierają przewodniczącego na swym pierwszym posiedzeniu.

 1. W skład zarządu Rady Rodziców wchodzi Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego członek Rady Pedagogicznej.
 2. Zarząd Rady Rodziców może tworzyć stałe lub doraźne komisje spośród innych osób – dla wykonania określonych zadań.

§ 8

Kadencja rady Rodziców i jej organów trwa 5 lat począwszy od miesiąca września do dnia 30 września ostatniego roku kadencji.

§ 9

Członkowie klasowych rad rodziców (i jednocześnie Rady Rodziców) z klas programowo najstarszych, których dzieci opuściły szkołę w środku kadencji rady – zostają zastąpieni przez członków klasowych rad rodziców z klas nowo zorganizowanych.

ROZDZIAŁ IV

TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ PRZEZ RADĘ KLASOWĄ RODZICÓW

I JEJ ORGANY

 § 10

 1. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy regulaminowego składu danego organy.
 2. Listę uczestników posiedzenia danego organu oraz kworum ustala każdorazowo sekretarz lub przewodniczący.
 3. Uchwały są protokołowane w księdze protokołów Rady Rodziców. Klasowe rady rodziców decydują samodzielnie czy protokołować uchwały. Za księgę protokołów Rady Rodziców i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada sekretarz zarządu rady Rodziców.

ROZDZIAŁ V

WYBORY DO ORGANÓW RADY RODZICÓW

§ 11

 1. Wybory do Rady Rodziców (klasowej rady rodziców), zarządu Rady Rodziców i do komisji rewizyjnej odbywają się w głosowaniu jawnym.
 2. Liczba kandydatów do danego organu nie może być mniejsza od liczby miejsc ustalonych dla danego organu. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustnie swoja zgodę na kandydowanie.
 3. Wybrani zostaną Ci kandydaci, którzy uzyskali 50% oraz jeden głos wszystkich uczestników prawomocnego zebrania wyborczego.
 4. Przy równej ilości uzyskanych głosów zarządza się ponowne głosowanie.
 5. Nowo wybrane organy mają obowiązek ukonstytuować się na pierwszym swoim posiedzeniu.
 6. Ustala się następujący porządek obrad plenarnego zebrania sprawozdawczo – wyborczego Rady Rodziców:

à Wybory nowych organów Rady Rodziców. Wybory są jawne.

à Sprawozdanie z działalności organu ustępującego.

à Sprawozdanie z komisji rewizyjnej.

à Informacja dyrektora szkoły o stanie organizacyjnym i funkcjonowaniu placówki.

à Dyskusja programowa.

à Uchwalenie wniosków do działalności Rady Rodziców w następnej kadencji.

§ 12

Inne plenarne posiedzenia Rady Rodziców przyjmują taki sam porządek obrad jak w § 11, z tym, że opuszcza się w nim punkt dotyczący wyborów oraz zmienia się brzmienie punktu „sprawozdanie z działalności organu ustępującego” na „sprawozdanie z działalności Rady Rodziców”.

 ROZDZIAŁ VI

RAMOWY PLAN PRACY RADY RODZICÓW I JEJ ORGANÓW

 § 13

 Plenarne posiedzenia Rady Rodziców jest zwoływane przez jej zarząd nie rzadziej niż raz w roku szkolnym.

 1. Plenarne zebranie Rady Rodziców może być zwołane także w każdym czasie na wniosek klasowych rad rodziców co najmniej 3 klas, na wniosek dyrektora szkoly lub Rady Pedagogicznej. Wniosek powinien wpłynąć do zarządu Rady Rodziców.

 § 14

 1. Zarząd Rady Rodziców obraduje nie rzadziej niż 5 razy na rok.
 2. Posiedzenia zarządu Rady Rodziców są protokołowane w księdze protokołów Rady Rodziców, za który ponosi odpowiedzialność sekretarz zarządu.

§ 15

1.      Posiedzenia kontrolne komisji rewizyjnej są obligatoryjne przed plenarnymi posiedzeniami rady Rodziców.

2.      Komisja rewizyjna może zbierać się także z własnej inicjatywy, na wniosek zarządu rady Rodziców, Rady Rodziców, klasowej rady rodziców lub dowolnej grupy rodziców liczącej nie mniej niż 20 osób.

3.      Ustalenia i wnioski komisji rewizyjnej musza mieć każdorazowo formę pisemną i są przedstawione plenarnemu posiedzeniu Rady Rodziców oraz tym osobom, które wnioskowały o zwołanie komisji rewizyjnej.

4.      Komisja rewizyjna składa roczne sprawozdanie ze swych prac wraz z wnioskami pokontrolnymi.

§ 16

Zebrania rodziców klas odbywają się z inicjatywy samych rodziców, klasowej rady rodziców lub wychowawcy klasy.

ROZDZIAŁ VII

ZASADY GROMADZENIA I WYDAWANIA FUNDUSZY RADY RODZICÓW

§ 17

 1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:

– z dobrowolnych składek rodziców;

– z wpłat osób fizycznych, organizacji i instytucji;

– z dochodowych imprez organizowanych przez Rade Rodziców;

– z innych źródeł.

§ 18

 1. Wysokość składek rodziców ustala się na początku  każdego roku szkolnego. Propozycje wysokości składek przedstawia dla całej szkoły zarząd Rady Rodziców. Ustalona wysokość składki podlega indywidualnemu zadeklarowaniu jej wnoszenia przez każdego z rodziców.
 2. Jeśli do szkoły uczęszcza więcej dzieci tych samych rodziców, Rada Rodziców wyraża zgodę na opłacenie całej składki na jedno dziecko, połowy na drugie i zwolnienie z opłat następnych dzieci.
 3. Klasowa rada rodziców, na wniosek wychowawcy, może w szczególnie uzasadnionych przypadkach zwolnić określonych rodziców z wnoszenia części lub całości składki.

§ 19

 1. Wydatkowanie środków Rady Rodziców odbywa się na podstawie „Preliminarza wydatków Rady Rodziców”, zatwierdzonego każdorazowo przez zarząd Rady Rodziców.
 2. Roczny preliminarz wydatków nie może być sprzeczny z niżej zamieszczonym „ramowym preliminarzem Rady Rodziców”.

RAMOWY PRELIMINARZ RADY RODZICÓW

A. Wydatkowanie środków pochodzących ze składek rodziców odbywa się poprzez przekazywanie środków do dyspozycji zarządu rady Rodziców.

B. Wydatkowanie środków Rady Rodziców pochodzących z innych źródeł niż składka rodzicielska.

Środki te mogą być wydawane na:

– finansowanie własnych projektów Rady Rodziców, jak budowa nowych pomieszczeń, renowacja istniejących urządzeń i pomieszczeń, zakup aparatury i sprzętu itp.;

– lokowanie środków w celu pomnożenia na korzystnych kontach terminowych;

– inne.

C. Sposób wydawania środków Rady Rodziców może być w części zależny os życzeń czy wskazania celów przez osoby wpłacające środki na rzecz Rady Rodziców. W takim przypadku zarząd Rady Rodziców nie może wydawać środków na inne cele, bez uzyskania zgody ofiarodawców.

ROZDZIAŁ VIII

OBSŁUGA RACHUNKOWA ŚRODKÓW FINANSOWYCH RADY RODZICÓW

§ 20

 1. Zarząd Rady Rodziców wyznacza skarbnika do pełnienia bezpośredniego nadzoru nad dysponowaniem środkami finansowymi rady Rodziców.
 2. Zarząd zakłada w banku bieżący rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy w celu przechowywania na nim środków oraz dokonywania bieżących wpłat, wypłat i przelewów.
 3. Do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku zarząd upoważnia: przewodniczącego Rady Rodziców, skarbnika oraz dyrektora szkoły.
 4. W szkole pozostają rezerwy finansowe w wysokości 2000 zł.
 5. Zasady rachunkowości oraz bieg dokumentów finansowych regulują odrębne przepisy.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21

 1. Działalność rady Rodziców powinna być zgodna z obowiązującym prawem.
 2. W celu wymiany informacji i współdziałania z innymi organami szkoły – Rada Rodziców ma swoje zebrania plenarne, a zarząd Rady na swoje posiedzenia regulaminowe może zapraszać kierownictwo pozostałych organów szkoły.
 3. Rada Rodziców poprzez różne formy swojego działania, zapewnia realizację uprawnień ustawowych i statutowych społeczności rodzicielskiej, określonych w niniejszym regulaminie.
 4. W przypadku nie respektowania tych uprawnień przez dyrekcję szkoły, podległych jej pracowników, a także przez Rade Pedagogiczną – zarząd Rady Rodziców może wnieść zażalenie do organu prowadzącego szkołę.

§ 22

 Członkowie klasowych rad rodziców, zarządy rady Rodziców, jak i członkowie komisji rewizyjnej mogą być odwołani za swoich funkcji przed upływem kadencji, jeśli gremia, które dokonały ich wyboru postanowią ich odwołać. Odwołanie dokonuje się przez podjęcie uchwały według procedury ustalonej w rozdziale IV tego regulaminu.

 1. Na miejsce odwołanych lub ustępujących członków wybiera się nowych.
 2. Ustępująca Rada Rodziców działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej, co powinno nastąpić nie później niż po dwóch tygodniach po odbyciu się klasowych zebrań rodziców.

§ 23

Rada Rodziców posługuje się pieczątką podłużną o treści „Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Ostrołęce”.

Dyrektor: mgr Zbigniew Milewski

Przewodnicząca Rady Rodziców: Agnieszka Kowalik

Członkowie:

Komisja Rewizyjna: