Historia Szkoły

„Wszystko co tylko istnieje, ma swoją historię, którą winniśmy skrzętnie notować i przekazywać potomnym”

 Dzieje „Jedynki”, czyli Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ostrołęce, sięgają roku 1905. Była to jednoklasówka z językiem wykładowym – rosyjskim. Na nauczanie w języku polskim zezwolono dopiero po roku 1905. Początkowo uczył tylko jeden nauczyciel, w 1914 przybył drugi. Z tej właśnie szkoły w 1918 roku powstała Szkoła Powszechna Nr 1. Od tej daty zaczyna się liczyć wiek szkoły. U progu niepodległości naszej Ojczyzny, nasza „Jedynka” była najwyżej zorganizowaną, jedyną koedukacyjną szkołą powszechną w mieście. W 1923 roku zaczęto budować szkołę przy ulicy Kościuszki. W tym też roku nadano jej imię Stanisława Jachowicza – nauczyciela, pisarza, działacza społecznego, który całe życie poświęcił dzieciom.

Stanisław Jachowicz

W 1933 roku odbyła się uroczystość wręczenia szkole sztandaru, który towarzyszył młodzieży na uroczystościach szkolnych do 1939 roku.

Image00017

Po wojnie szkoła znalazła lokum w murach gimnazjum. W latach 1945-47 nosiła pełną nazwę: Siedmioklasowa Szkoła Powszechna nr 1 Stopnia Trzeciego im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce.

Image00020

W 1950 roku „Jedynkę” podzielono i część jej stała się Szkołą Ćwiczeń dla Liceum Pedagogicznego. Pozostałą część, tj. 399 uczniów, umieszczono na III piętrze gimnazjum. Ta właśnie szkoła przyjęła nazwę: Szkoła Podstawowa nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce.

W 1957 roku szkoła przeprowadziła się do drewnianego baraku przy ulicy Inwalidzkiej. Znajdowało się tu 6 izb lekcyjnych, biblioteka, kancelaria oraz maleńki pokoik nauczycielski. Warunki były trudne.

Image00013

Wieloletnia dyrektorka tej szkoły pani Teresa Kamińska tak o niej powiedziała: „Miałam szczęście i przyjemność kierować pracą bardzo uczciwych, szlachetnych, ambitnych i zaangażowanych ludzi. Zawsze byli gotowi do pracy. Umieli się jednoczyć dla dobra szkoły.”

Image00035

Nowa karta w historii „Jedynki” rozpoczęła się w 1977 roku, kiedy został oddany do użytku obecny budynek przy ulicy Gorbatowa 4/6. Początkowo w dwupiętrowym murowanym gmachu mieściło się 15 sal lekcyjnych, sala gimnastyczna, pomieszczenia kuchni i stołówki oraz gabinet lekarski i dentystyczny. W 1983 roku szkołę rozbudowano. Przybyło jeszcze 7 sal lekcyjnych, pracownia do zajęć praktyczno – technicznych oraz szatnia.

Image00032

W 1988 roku szkoła bardzo uroczyście obchodziła 70-tą rocznicę powstania. Część oficjalną stanowiły przemówienia, życzenia, upominki. Udekorowano sztandar odznaką „Za zasługi dla województwa ostrołęckiego”. Grupa 180 uczniów, przygotowana przez nauczycieli, zaprezentowała widowisko historyczne pt. „Naszą rzeczą jest Ojczyzna”. W historii Polski wyeksponowano naszą szkołę, którą prowadził dyrektor Tadeusz Nosek. To on przez wiele lat rzeźbił serca i charaktery młodych ludzi w sposób spokojny, opanowany, serdeczny i pełen optymizmu.

Image00031

Od 1999 roku „Jedynka” jest szkołą sześcioklasową. Mieści się w dwóch budynkach. W tzw. „małym” mieszczą się klasy I-III, a w tzw. „dużym” klasy IV-VI.

Od 2004 roku szkołę z powodzeniem prowadzi dyrektor Alina Jabłonowska. Pomagają jej wicedyrektorzy: Małgorzata Barcikowska i Zbigniew Milewski.

Dyrekcja

W ciągu 9 lat kadencji pani dyrektor wykonano wiele prac związanych z modernizacją i termomodernizacją szkoły, a w ubiegłym roku całkowicie wymieniono instalację elektryczną w budynku. W salach lekcyjnych dokonano również wielu istotnych zmian. Unowocześniono także stołówkę i świetlicę szkolną.

Dzięki środkom pozyskanym z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Europejskiego Funduszu Społecznego mamy dwie nowoczesne pracownie komputerowe i multimedialną bibliotekę. Aby zwiększyć ofertę edukacyjną zajęć pozalekcyjnych, pani dyrektor razem z grupą nauczycieli opracowała wniosek i pozyskała środki finansowe na realizację różnorodnych zajęć z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” – Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Przez dwa lata realizowała projekt „Szkoła moim przyjacielem”. Dzięki temu uczniowie skorzystali z ciekawych zajęć pozalekcyjnych, zostały zakupione pomoce dydaktyczne oraz książki do biblioteki szkolnej. W tym roku szkolnym realizujemy projekt unijny, systemowy „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania klas I – III”.

Z dumą możemy mówić o działalności i osiągnięciach dzisiejszej „Jedynki”, a uroczystość 90-lecia istnienia szkoły, która odbyła się w październiku 2008 roku, była doskonałą okazją do przypomnienia jej pięknej historii.

Istotną rolę w kształtowaniu postaw patriotycznych u naszych wychowanków oraz formowaniu ich poczucia przynależności do narodu odegrało przyłączenie się w kwietniu 2010 naszej szkoły do programu edukacyjnego „Katyń – ocalić od zapomnienia”. Aby uczcić pamięć ofiar – bohaterów związanych z Ostrołęką, posadziliśmy na terenie naszej placówki 3 symboliczne dęby pamięci.

Ważnym dniem nie tylko dla szkolnych sportowców, ale także dla wszystkich uczniów naszej szkoły był 5 października 2011 roku, kiedy to władze miasta oraz dyrekcja szkoły przecięli wstęgę na murawie nowego ORLIKA, tym samym oficjalnie go otwierając. W naszej historii mogliśmy się poszczycić osiągnięciami naszych wychowanków, mimo tego, że korzystali ze starego zaplecza sportowego. Jesteśmy przekonani, że nowoczesny obiekt, który ma standard europejski, przyczyni się do osiągania jeszcze większych sukcesów sportowych przez uczniów.

Dziś szkoła liczy 95 lat i ma się coraz lepiej, na zewnątrz coraz młodsza i piękniejsza, wewnątrz tętniąca życiem. To nie „babcia”, to „drugi dom lat dziecinnych”.

Szkoła to nie tylko budynek, sprzęty… To przede wszystkim ludzie, którzy swoim życiem, zaangażowaniem, pracą tworzyli jej historię. Z szacunkiem i uznaniem wspominamy dziś tych, którzy przyczynili się do tworzenia historii i tradycji „Jedynki”.

Od 1918 roku funkcję kierowników i dyrektorów pełniło 13 (trzynaścioro) osób. Wśród nich były 4 kobiety i 9 mężczyzn. Z szacunkiem i podziwem wspominamy dziś poprzedników obecnej pani dyrektor:

 • Pana Karola Kurpiowskiego – pierwszego kierownika Jedynki w latach 1918 – 1923,
 • Pana Władysława Topolskiego
 • Alojzego Fronczaka
 • Józefa Leonika
 • Stefana Gampfa
 • Panią Bronisławę Sakowską
 • Janinę Antoniak
 • Stanisława Parzychowskiego
 • Jana Obojskiego
 • Panią Teresę Kamińską
 • Pana Wacława Prusaczyka
 • Pana Tadeusza Noska

To dzięki ich pracy, zaangażowaniu, pasji Szkołą Podstawowa Nr 1 ma tak piękną tradycję, której czujemy się kontynuatorami.

PS Ciekawe, czego będziemy jej życzyć, kiedy skończy 100 lat?