Logopeda

_13D1493

Zajęcia Logopedyczne

mgr  Joanna Olszewska

Działalność diagnostyczna .

1. Wstępne przeprowadzenie badań logopedycznych w celu ustalenia wad i zaburzeń wymowy uczniów klas pierwszych (test przesiewowy).
2. Zakwalifikowanie potrzebujących uczniów do dalszej diagnozy i  terapii oraz do zajęć logopedycznych.
3. Przeprowadzenie prawidłowej diagnozy ucznia.
4. Kontynuacja terapii  wad i zaburzeń wymowy  uczniów klas II, III .

Profilaktyka logopedyczna uczniów klas I- III

1. Zapobieganie powstawaniu wad i czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy.
2. Stymulowanie procesu nabywania kompetencji i sprawności warunkujących prawidłowy przebieg komunikacji językowych.
3. Czuwanie nad rozwojem mowy , kształcenie, rozwijanie  i doskonalenie umiejętności komunikowania się z otoczeniem.
4. Zapobieganie dysharmonii rozwojowych.
5. Stymulowanie rozwoju poznawczo-językowego.
6. Prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę i doskonalących mowę już ukształtowaną: ćwiczenia aparatu artykulacyjnego, oddechowego i fonacyjnego, ćwiczenia słuchowe, rytmiczne, ćwiczenia dykcji, ćwiczenia prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.
7. Stymulacja rozwoju językowego uczniów z uwzględnieniem wszystkich aspektów mowy: wymowa, słownictwo, strona gramatyczna i stylistyczna wypowiedzi.

Terapia logopedyczna, jednolitość oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych.

1. Ustalenie odpowiedniego rodzaju terapii w celu osiągnięcia zamierzonych efektów pracy.,
2.Usuwanie, likwidowanie wszelkich zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej. Wywoływanie i utrwalanie głosek, których dziecko nie wymawia lub korygowanie nieprawidłowej artykulacji.
3. Uwzględnienie potrzeb dziecka w terapii, pomoc w przezwyciężaniu problemów z mówieniem, rozumieniem, pisaniem, czytaniem.
4. Indywidualna lub grupowa praca z uczniem w zależności od rodzaju zaburzenia mowy.
5. Włączanie, zaangażowanie rodzica lub opiekuna do pracy z dzieckiem  i zachęcanie do realizacji zadanego materiału ćwiczeniowego.
6. Przeprowadzenie wywiadu z rodzicami lub opiekunami dziecka uczęszczającego na terapię logopedyczną.
7. Regularne spotkania logopedy z uczniem. Konsultacje logopedy z rodzicami lub opiekunami dziecka uczęszczającego na zajęcia.
8. Przeprowadzenie prelekcji dla rodziców dotyczącej profilaktyki logopedycznej.

Podnoszenie jakości opieki logopedycznej.

1. Współpraca z nauczycielami i wychowawcami, uświadomienie ważności prawidłowej wymowy u dzieci, zapewnienie pomocy o charakterze terapeutycznym i instruktażowym.
2. Stała współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną ,wychowawcami oraz pedagogiem szkolnym.
3. Współpraca z  Centrum Logopedycznym i  grupami wsparcia.
4. Wykorzystanie w pracy pomocy logopedycznych.
5. Uczestnictwo w wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego, pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi  poprzez  udział w różnych formach kształcenia.
6. Udział w konferencjach metodycznych.
7. Dokształcanie i doskonalenie umiejętności z zakresu logopedii.

OPRACOWAŁA
mgr Joanna Olszewska – logopeda