Logopeda

_13D1493

 

Zajęcia Logopedyczne

mgr  Joanna Olszewska

 

PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

 

PIĄTEK

 

8:00-8:45

 

 

 

 

III E –zajęcia indywidualne

 

 

8:50-9:35

 

I C-1

III E- zajęcia indywidualne

 

 

III E –zajęcia indywidualne

III E –zajęcia indywidualne

 

9:40-10:25

 

 

III B

II A-1

VI A

II A-2

I C-3
10:35-11:20

 

 

I A -1

I C-2, II C

III D

 

II B- 2
11:40-12:25  

I B-1

II D

I A-3

 

 

IV C

 

12:35-13:20

 

I B-2, II B-1, III C-1

I A- 2, III A

 

III C

 

 

III C –zajęcia indywidualne

I

 

 

Działalność diagnostyczna .

 

1. Wstępne przeprowadzenie badań logopedycznych w celu ustalenia wad    i zaburzeń wymowy uczniów klas pierwszych (test przesiewowy).

2. Zakwalifikowanie potrzebujących uczniów do dalszej diagnozy i  terapii oraz do zajęć logopedycznych.

3. Przeprowadzenie prawidłowej diagnozy ucznia.

4. Kontynuacja terapii  wad i zaburzeń wymowy  uczniów klas II, III .

 

Profilaktyka logopedyczna uczniów klas I- III

 

1. Zapobieganie powstawaniu wad i czuwanie nad prawidłowym rozwojem mowy.
2. Stymulowanie procesu nabywania kompetencji i sprawności warunkujących prawidłowy przebieg komunikacji językowych.

3. Czuwanie nad rozwojem mowy , kształcenie, rozwijanie  i doskonalenie umiejętności komunikowania się z otoczeniem.

4. Zapobieganie dysharmonii rozwojowych.

5. Stymulowanie rozwoju poznawczo-językowego.

6. Prowadzenie ćwiczeń kształtujących prawidłową mowę i doskonalących mowę już ukształtowaną: ćwiczenia aparatu artykulacyjnego, oddechowego i fonacyjnego, ćwiczenia słuchowe, rytmiczne, ćwiczenia dykcji, ćwiczenia prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.
7. Stymulacja rozwoju językowego uczniów z uwzględnieniem wszystkich aspektów mowy: wymowa, słownictwo, strona gramatyczna i stylistyczna wypowiedzi.

 

Terapia logopedyczna, jednolitość oddziaływań dydaktyczno – wychowawczych.

1. Ustalenie odpowiedniego rodzaju terapii w celu osiągnięcia zamierzonych efektów pracy.,

2.Usuwanie, likwidowanie wszelkich zakłóceń i zaburzeń komunikacji językowej. Wywoływanie i utrwalanie głosek, których dziecko nie wymawia lub korygowanie nieprawidłowej artykulacji.

3. Uwzględnienie potrzeb dziecka w terapii, pomoc w przezwyciężaniu problemów z mówieniem, rozumieniem, pisaniem, czytaniem.

4. Indywidualna lub grupowa praca z uczniem w zależności od rodzaju zaburzenia mowy.

5. Włączanie, zaangażowanie rodzica lub opiekuna do pracy z dzieckiem  i zachęcanie do realizacji zadanego materiału ćwiczeniowego.

6. Przeprowadzenie wywiadu z rodzicami lub opiekunami dziecka uczęszczającego na terapię logopedyczną.

7. Regularne spotkania logopedy z uczniem. Konsultacje logopedy z rodzicami lub opiekunami dziecka uczęszczającego na zajęcia.

8. Przeprowadzenie prelekcji dla rodziców dotyczącej profilaktyki logopedycznej.

 

Podnoszenie jakości opieki logopedycznej.

 

 1. Współpraca z nauczycielami i wychowawcami, uświadomienie ważności prawidłowej wymowy u dzieci, zapewnienie pomocy o charakterze terapeutycznym i instruktażowym.

2. Stała współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną ,wychowawcami oraz pedagogiem szkolnym.

3. Współpraca z  Centrum Logopedycznym i  grupami wsparcia.

4. Wykorzystanie w pracy pomocy logopedycznych.

5. Uczestnictwo w wewnątrzszkolnych i pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego, pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi  poprzez  udział w różnych formach kształcenia.

6. Udział w konferencjach metodycznych.

7. Dokształcanie i doskonalenie umiejętności z zakresu logopedii.

 

OPRACOWAŁA

mgr Joanna Olszewska – logopeda