Świetlica

_13D1379

 

Karta zgłoszeniowa do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2023/2024

[Kliknij, aby pobrać]

Zapraszamy do zapisów do świetlicy szkolnej.

Karty zgłoszeniowe do świetlicy szkolnej będą przyjmowane w świetlicy szkolnej od dnia 1 września 2023 r.

 

Harmonogram pracy nauczycieli świetlicy

ŚWIETLICA KLAS I – II

( sala 21 )

  Dni tygodnia

AGNIESZKA RUPIŃSKA

BOGUSIA BECZAK

Poniedziałek

Wtorek

 

 

Środa

 

Czwartek

Piątek

ŚWIETLICA KLAS  II – III

(sala 24)

Dni tygodnia

Katarzyna Modzelewska

Beata Chorowicz

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Ramowy plan dnia w świetlicy szkolnej

6.30-9.00 Zbiórka dzieci, zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, gry i układanki stolikowe, rozmowy z dzieckiem, zabawy poranne.
 9.00-11.00 W zależności od pogody:

 • Zajęcia dydaktyczno- opiekuńcze dla I grupy (według planu): plastyczne, techniczne, muzyczne, czytelnicze, rozwijające zdolności manualne, gry dydaktyczne, pogadanki i rozmowy, programy i filmy edukacyjne, konkursy, zagadki, quizy w zależności od potrzeb grupy.
 • Zajęcia ruchowe.
 • Zajęcia relaksacyjne przy muzyce.
 • Zajęcia na świeżym powietrzu (boisko, plac zabaw).
11.00-14.00
 • Wyjścia na stołówkę szkolną. Obiad.
 • Zajęcia stolikowe, zabawy w kącikach zabaw według zainteresowań uczniów.
 14.00-15.30
 • Zajęcia tematyczne dla II grupy (według planu): plastyczno-techniczne, manualne, muzyczne, gry i zabawy ruchowe w grupie, rozwiązywanie zagadek, rebusów, oglądanie filmów animowanych i edukacyjnych.
 • Zabawy na świeżym powietrzu.
 15.30-16.00 Pomoc w odrabianiu prac domowych według potrzeb uczniów.
 16.00-16.30
 • Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, gry i układanki stolikowe, rozmowy z dzieckiem.
 • Rozchodzenie się uczniów do domów, zabawy indywidualne.
 • Porządkowanie sali świetlicowej.

Ramowy plan dnia w świetlicy szkolnej może ulegać zmianom według potrzeb.

 

Plan pracy opiekuńczo-wychowawczej

w świetlicy szkolnej

 

Zadania opiekuńczo- wychowawcze:

 • Integracja wychowanków i wychowawców świetlicy;
 • Pogłębianie więzi koleżeńskiej, sympatii, wzajemnej życzliwości;
 • Rozwijanie pomysłowości, twórczości i współpracy;
 • Wdrażanie do zdrowej rywalizacji i współpracy;
 • Kształtowanie postaw moralnych oraz umiejętności wyrażania własnego zdania;
 • Rozbudzanie uczuć patriotycznych;
 • Poznanie tradycji i zwyczajów poszczególnych świąt;
 • Kształtowanie więzi międzypokoleniowej;
 • Pomoc w odrabianiu prac domowych.

Za realizacje wyżej wymienionych zadań odpowiedzialni są wychowawcy świetlicy.

 

Sposoby ewaluacji zadań opiekuńczo- wychowawczych:

 • Analiza dokumentacji świetlicy szkolnej.
 • Analiza ankiety skierowanej do uczniów klas I- III.
 • Hospitacje pracy świetlicy.

 

Tematyka zajęć świetlicowych:

Wrzesień

 1. Integracja w grupie i organizacja pracy w świetlicy szkolnej.
 2. Bukiet wakacyjnych wspomnień.
 3. Tacy sami a jednak różni.
 4. Bezpieczna droga do szkoły.
 5. Początek kalendarzowej jesieni.
 6. Dary jesieni.

Październik

 1. Hula, psoci, hałasuje to jesienny wiatr figluje.
 2. Dzień Edukacji Narodowej.
 3. Nasz patron.
 4. Barwy jesieni.
 5. Czcimy pamięć tych którzy odeszli.

Listopad

 1. Oblicza jesieni.
 2. Narodowe Święto Niepodległości.
 3. Miasta znad Wisły.
 4. Dzień Pluszowego Misia.
 5. Andrzejkowe zwyczaje.

Grudzień

 1. Skarby ziemi.
 2. Mikołajki.
 3. Wkrótce zima.
 4. Przygotowujemy się do świąt Bożego Narodzenia.
 5. Zwyczaje wigilijne.

Styczeń

 1. Żegnamy stary i witamy Nowy Rok.
 2. Święto Trzech Króli.
 3. Mroźna zima dookoła.
 4. W karnawale bawimy się doskonale.
 5. Sporty zimowe.
 6. Dzień Babci i Dziadka.
 7. Bezpieczna zima.

Luty

 1. Kraje wiecznego śniegu i lodu.
 2. Walentynki.
 3. Zapach przedwiośnia.

Marzec

 1. Święto Kobiet.
 2. Tydzień Uprzejmości.
 3. Legendy i podania ludowe.
 4. Topimy Marzannę i witamy wiosnę w zielonym gaiku.
 5. Wiosna, ach to Ty.
 6. Na ratunek ziemi!

Kwiecień

 1. Prima aprilis
 2. Tradycje wielkanocne.
 3. Wielkanocne zwyczaje.
 4. Nasi ulubieńcy.
 5. Majowe święta.

Maj

 1. Majówka.
 2. Ostrołęka nasze miasto.
 3. Rozbudzanie zamiłowania do literatury dla dzieci.
 4. Święto mojej mamy.
 5. Dzieci radością świata.

Czerwiec

 1. Lato, lato…
 2. Dzień Ojca.
 3. Wakacje tuż, tuż…

 

„ABC wychowanka świetlicy”

– regulamin świetlicy szkolnej dla dzieci

 

 

 • Zgłaszam nauczycielowi świetlicy każde swoje przyjście i odejście, nie wychodzę z sali świetlicy bez pozwolenia wychowawcy, nie oddalam się od grupy w czasie spacerów i zabaw na boisku szkolnym i placu zabaw oraz podczas innych wyjść poza salę świetlicy.
 • Słucham uważnie próśb i poleceń. Staram się jak najlepiej je wykonać.
 • Nie przeszkadzam nauczycielom w prowadzonych zajęciach, koleżankom i kolegom w pracy i zabawie. Staram się cicho pracować i bawić.
 • Biorę aktywny udział w zajęciach, imprezach i uroczystościach oraz pracach na terenie świetlicy.
 • Szanuję innych, nikomu nie dokuczam – nie używam przemocy, brzydkich słów, nikogo nie przezywam, nie obrażam, nie wyśmiewam.
 • Jeżeli robię komuś przykrość, staram się naprawić szkodę.
 • Przestrzegam zasad kulturalnego zachowania: jestem grzeczny, miły, uprzejmy wobec nauczycieli, osób starszych i kolegów. Używam zwrotów grzecznościowych: proszę, dziękuje, przepraszam.
 • Przestrzegam zasad bezpiecznego zachowania się. Bawię się i pracuję w sposób bezpieczny dla siebie i innych.
 • Dbam o porządek w sali: tornistry, książki, gry i zabawki kładę w wyznaczonym miejscu. Po zajęciach i zabawie zawsze porządkuję swoje otoczenie.
 • Dbam o estetyczny wygląd sali, nie niszczę sprzętu, zabawek, gier. Szanuję własność swoją, cudzą i wspólną.
 • Bez zgody właściciela nie biorę cudzych rzeczy.
 • Dbam o higienę osobistą.
 • Zmieniam obuwie i pozostawiam w szatni ubrania wierzchnie.
 • Nie korzystam z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.
 • Sam odpowiadam za rzeczy, które przynoszę na świetlicę. Nauczyciele nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

 

Regulamin świetlicy szkolnej
działającej w Szkole Podstawowej Nr 1
im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce

 

 § 1

Postanowienia ogólne
 1. Świetlica jest zorganizowana dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ostrołęce, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w szkole.
 2. Świetlica jest integralną częścią szkoły- w swojej działalności realizuje cele i zadania szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem treści i zadań wychowawczo-opiekuńczych przyjętych w planie pracy oraz w programie wychowawczym szkoły.
 3. W świetlicy zadania realizowane są według rocznego planu pracy opiekuńczo- wychowawczej w świetlicy.
 4. Pracownikami świetlicy są nauczyciele- wychowawcy świetlicy.
 5. Świetlica dysponuje pomieszczeniami wskazanymi przez dyrektora szkoły.
 6. Zajęcia świetlicowe mogą odbywać się w innych miejscach niż sale świetlicowe.
 7. Wychowankowie świetlicy korzystają z szatni.
 8. W świetlicy obowiązuje ogólnoszkolny zakaz korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.
 9. Każdy wychowanek świetlicy, uczeń przebywający czasowo w świetlicy oraz każdy uczestnik zajęć, imprez, konkursów świetlicowych jest zobowiązany do przestrzegania regulaminu świetlicy.
 10. Uczniowie zapoznawani są z „ABC wychowanka świetlicy”- regulaminem świetlicy szkolnej dla dzieci na początku każdego roku szkolnego.

§ 2

 Cele i zadania

1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki wychowawczej przed i po zakończonych zajęciach edukacyjnych, udzielanie pomocy w nauce oraz tworzenie odpowiednich warunków do nauki własnej i rekreacji.

2. Do zadań świetlicy należy w szczególności:

1)                Zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki wychowawczej, umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości;

2)                Wdrażanie uczniów do samodzielnej pracy umysłowej, organizowanie zespołowej nauki i udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce;

3)                Rozwijanie samodzielności, aktywności społecznej i osobowości ucznia;

4)                Pomoc uczniom w odkrywaniu ich własnych możliwości, predyspozycji, talentów oraz właściwego ich wykorzystania;

5)                Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów;

6)                Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny;

7)                Wdrażanie uczniów do pożytecznego organizowania sobie czasu wolnego, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki, sportu i zabawy;

8)                Kształtowanie właściwej postawy społeczno-moralnej oraz nawyków kultury życia codziennego;

9)                Upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny oraz dbałości o zachowanie zdrowia;

10)           Prowadzenie współpracy z rodzicami, wychowawcami klas, a także pedagogiem i psychologiem szkolnym celem rozwiązywania napotkanych trudności wychowawczych;

11)           Zapewnienie wychowankom bezpieczeństwa podczas pobytu w świetlicy.

3. Ponadto, świetlica może współpracować z placówkami oświatowymi, wychowawczymi, opiekuńczymi, kulturalnymi, profilaktyki i innymi wspomagającymi realizację zadań świetlicy.

§ 3

 Organizacja pracy w świetlicy

 1. Czas pracy świetlicy trwa od godziny 6:30 do godziny 16:30.

2. Świetlica jest czynna w dni, w których odbywają się zajęcia dydaktyczne, wychowawcze, opiekuńcze w szkole zgodnie z ustaleniem dyrektora szkoły.

3. Liczba miejsc w świetlicy jest ograniczona.

4. Zapisy do świetlicy odbywają się do 1 września danego roku szkolnego.

5. W miarę potrzeb rodziców i możliwości szkoły zapisanie dziecka do świetlicy jest możliwe w trakcie roku szkolnego.

6. W miarę możliwości szkoły do świetlicy szkolnej kwalifikowani są wszyscy chętni uczniowie.

7. Uczniowie są przyjmowani do świetlicy szkolnej na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców do wychowawców świetlicy. W pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci:

1)              z rodzin niepełnych;

2)              z rodzin zastępczych;

3)              nauczycieli i innych pracowników szkoły;

4)              rodziców pracujących;

5)              uczęszczające do klas I-III.

8. Zgłoszenie do świetlicy szkolnej powinno zawierać aktualny adres zamieszkania i numer telefonu oraz oświadczenie informujące o czasie przebywania dziecka w świetlicy szkolnej.

9. Kwalifikacji i przyjmowania uczniów do świetlicy na podstawie kart zgłoszeń dokonuje komisja kwalifikacyjna, w składzie: dyrektor, pedagog, wychowawca świetlicy i przedstawiciel Rady Rodziców.

10. Opieką wychowawczą w świetlicy są również objęci uczniowie zwolnieni z uczęszczania na zajęcia edukacyjne np. religii, basenu oraz innych planowanych zajęć edukacyjnych.

11. Opieką zostają objęci również uczniowie skierowani do świetlicy przez dyrektora szkoły z powodu nagłej nieobecności nauczyciela.

12. Na początku każdego roku szkolnego, każdy uczeń zakwalifikowany do świetlicy szkolnej dostarcza wyprawkę wychowanka świetlicy, której zawartość ustalają wychowawcy świetlicy. Wyprawka jest przeznaczona wyłącznie na potrzeby zajęć prowadzonych w świetlicy.

13. Zajęcia w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych.

14. Liczba uczniów w grupie wychowawczej podczas zajęć prowadzonych przez jednego nauczyciela nie może przekraczać 25 uczniów.

15. W świetlicy mogą być prowadzone zajęcia plastyczne, techniczne, muzyczne, czytelnicze, teatralne, z zakresu żywego słowa, ruchowe, rekreacyjne, dydaktyczne i inne.

16. Wychowawca świetlicy dostosowuje czas trwania i rodzaj zajęć do możliwości uczniów, liczebności grupy wychowawczej, bieżących warunków organizacyjnych, pogody i dostępności pomieszczeń szkoły.

17. Odzwierciedleniem zrealizowanych działań opiekuńczo-wychowawczych w danym dniu są zapisy w dzienniku zajęć w świetlicy.

18. Uczniowie na swoje zajęcia edukacyjne udają się samodzielnie.

19. W pierwszym miesiącu każdego roku szkolnego po zakończonych zajęciach edukacyjnych, wychowawcy klas pierwszych doprowadzają uczniów będących wychowankami świetlicy do miejsca, w którym mieści się świetlica szkolna.

20. Podczas pobytu w świetlicy szkolnej uczniowie mogą samodzielnie wychodzić do toalety, biblioteki, sklepiku szkolnego, szatni i na stołówkę.

21. W świetlicy uczniowie mogą korzystać z telefonów komórkowych wyłącznie w celu kontaktu z rodzicami i jedynie za zgodą wychowawcy świetlicy.

§ 4

 Zadania nauczyciela- wychowawcy świetlicy

 1. Wychowawca świetlicy szkolnej:

1)                Bierze udział w opracowaniu rocznego planu pracy opiekuńczo- wychowawczej w świetlicy szkolnej uwzględniając zadania, termin ich realizacji, osoby odpowiedzialne za poszczególne zadania oraz sposoby ewaluacji;

2)                Realizuje roczny plan pracy opiekuńczo- wychowawczej w świetlicy;

3)                Prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy;

4)                Sumiennie wypełnia obowiązki;

5)                Przestrzega dyscypliny pracy;

6)                Systematycznie prowadzi dziennik zajęć w świetlicy;

7)                Przestrzega ustaleń zawartych w regulaminie świetlicy;

8)                Zapoznaje uczniów z „ABC wychowanka świetlicy”- regulaminem świetlicy szkolnej dla dzieci i zasadami zachowania oraz monitoruje ich przestrzeganie;

9)                Odpowiada za bezpieczeństwo uczniów będących pod jego opieką;

10)           Utrzymuje regularny kontakt z rodzicami wychowanków;

11)           Dba o sprzęt, pomoce dydaktyczne i inne własności świetlicy szkolnej;

12)           Dba o atrakcyjny wygląd świetlicy;

13)           Dba o dobre imię i promocję świetlicy w środowisku lokalnym;

14)           Uzgadnia z przełożonymi potrzeby materialne świetlicy.

2. Wychowawca świetlicy ma prawo do korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz właściwych placówek i instytucji oświatowych.

3. Wychowawca świetlicy wchodzi w skład Rady Pedagogicznej szkoły i składa sprawozdania ze swojej działalności za każdy okres danego roku szkolnego.

4. Wychowawca świetlicy współpracuje z rodzicami, pielęgniarką szkolną, pedagogiem ,psychologiem i Radą Pedagogiczną.

§ 5 

 Prawa i obowiązki wychowanków świetlicy

 1. Dziecko uczęszczające do świetlicy szkolnej (wychowanek świetlicy) ma prawo do:

1)                Opieki wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej;

2)                Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej;

3)                Zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych na terenie świetlicy i poza nią;

4)                Udziału w zajęciach, imprezach i wydarzeniach świetlicowych;

5)                Pomocy wychowawcy w sytuacjach trudnych i konfliktowych;

6)                Pomocy w nauce;

7)                Otrzymywania pochwał, nagród, wyróżnień;

8)                Korzystania z udostępnionych pomocy dydaktycznych, książek, czasopism, gier, zabawek, przyborów i sprzętu będącego na wyposażeniu świetlicy;

9)                Poszanowania swojej własności;

10)           Higienicznych warunków przebywania w świetlicy;

11)           Korzystania z szatni podczas pobytu w świetlicy.

2. Dziecko uczęszczające do świetlicy szkolnej (wychowanek świetlicy) zobowiązany jest do:

1)                Przestrzegania ustaleń zawartych w regulaminie świetlicy;

2)                Dbania o bezpieczeństwo swoje i innych;

3)                Przestrzegania zasad zachowania się uczniów w świetlicy i na zajęciach świetlicowych zawartych w „ABC wychowanka świetlicy”- regulaminie świetlicy szkolnej dla dzieci;

4)                Respektowania poleceń nauczyciela;

5)                Przynoszenia do świetlicy tylko tych przedmiotów, które są mu bezpośrednio potrzebne do zajęć szkolnych w danym dniu. Wyposażenie ucznia musi być spakowane w plecaku, torbie lub worku. Uczeń dba o to, aby jego rzeczy były odłożone na wyznaczone miejsce w świetlicy, np. na półkę przeznaczoną na plecaki. Plecak (torba, worek) musi być zamknięty. Świetlica nie odpowiada za przedmioty zagubione z powodu nie spełniania powyższych zasad.

§ 6 

 Prawa i obowiązki rodziców dzieci uczęszczających do świetlicy

 

 1. Rodzice uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ostrołęce mają prawo zapisać swoje dziecko do świetlicy, jeśli musi ono dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w szkole.
 2. Rodzice mają prawo w dowolnym czasie roku szkolnego zrezygnować z opieki świetlicy informując o swojej decyzji wychowawców świetlicy.
 3. Rodzice mają prawo do uzyskania informacji o pobycie i funkcjonowaniu dziecka w świetlicy.
 4. Współpraca wychowawców świetlicy z rodzicami realizowana jest w formie bezpośredniej rozmowy, rozmowy telefonicznej, pisemnej informacji lub informacji przekazanej za pośrednictwem wychowawcy.
 5. Rodzice mają prawo wydać pisemną zgodę na samodzielne opuszczanie przez dziecko świetlicy w określonym czasie lub pisemnie upoważnić inną osobę do odbioru dziecka ze świetlicy, jednocześnie przejmując odpowiedzialność za dziecko po opuszczeniu świetlicy.

 

Dzieci do lat 7 odbierają wyłącznie rodzice lub osoby pełnoletnie do tego upoważnione w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy.

 

 1. Rodzice są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy; przekazania swojego dziecka pod opiekę wychowawcy świetlicy najwcześniej o godz. 6:30 i odebrania do godz. 16:30.
 2. W momencie zapisania dziecka do świetlicy, rodzice zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem świetlicy i respektowania go.
 3. Za rzeczy zniszczone przez dziecko odpowiadają rodzice.
 4. Rodzice dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej mogą wspomagać finansowo działalność świetlicy.

§ 7

 Pochwały i konsekwencje złego zachowania

 1. Każdy wychowanek świetlicy oraz każdy uczestnik zajęć, imprez, konkursów świetlicowych może otrzymać nagrodę.

2. Nagrody przyznaje się za szczególne osiągnięcia, wzorowe zachowanie, udział w konkursach, działania na rzecz społeczności świetlicowej, przestrzeganie regulaminu, kulturę osobistą i inne postawy, zachowania, działania na forum świetlicy będące pozytywnym przykładem dla innych.

3. Nagrody są przyznawane przez wychowawców świetlicy z inicjatywy własnej lub przez innych członków społeczności szkolnej.

4. Nagrody:

1)                Pochwała wobec grupy w świetlicy;

2)                Pochwała na forum zespołu klasowego i w obecności wychowawcy klasy;

3)                Pochwała przekazana rodzicom;

4)                Wyróżnienie na apelu lub uroczystości szkolnej;

5)                Pochwała lub podziękowanie dyrektora szkoły.

5. Za nieprzestrzeganie regulaminu świetlicy i zasad dobrego zachowania, a w szczególności za łamanie zasad bezpieczeństwa przewiduje się kary.

6. Wychowawca świetlicy może zastosować kary wobec wychowanków świetlicy, uczniów czasowo przebywających w świetlicy oraz uczestników zajęć, imprez, konkursów świetlicowych.

7. Konsekwencje złego zachowania:

1)                Upomnienie ustne na forum grupy w świetlicy;

2)                Poinformowanie wychowawcy klasy;

3)                Poinformowanie rodziców;

4)                Uwaga pisemna w dzienniku zajęć świetlicy;

5)                Upomnienie lub nagana udzielona przez dyrektora szkoły.

8. Uczeń, którego zachowanie jest rażąco niewłaściwe lub zagraża bezpieczeństwu swojemu i innych dzieci, po wyczerpaniu wszelkich dostępnych w szkole możliwości (rozmów z rodzicami, kar, interwencji psychologa, pedagoga) może być usunięty z listy wychowanków  świetlicy. Decyzję o usunięciu dziecka ze świetlicy podejmuje dyrektor szkoły na wniosek wychowawców świetlicy. Od decyzji dyrektora szkoły nie ma odwołania. Rodzice dziecka karnie usuniętego ze świetlicy mogą po raz kolejny starać się o przyjęcie dziecka do świetlicy dopiero w następnym roku szkolnym.

§ 8 

 Powierzanie opiece i odbieranie

 Wychowawca świetlicy odpowiada wyłącznie za bezpieczeństwo dzieci, które zostały powierzone jego opiece czyli przyprowadzone do świetlicy lub zgłosiły się do niej same przed lub po zakończonych zajęciach edukacyjnych.

 1. Po przyjściu do świetlicy dziecko zgłasza swoje przybycie. Tak samo postępuje w przypadku odbioru przez rodziców lub osoby upoważnione oraz kiedy wychodzi samodzielnie ze świetlicy.
 2. Dziecko wychodzi ze świetlicy wyłącznie za wiedzą i zgodą wychowawcy.
 3. Dziecko, które samodzielnie wraca do domu ze świetlicy musi mieć pisemną zgodę rodziców.
 4. W przypadku odbioru dziecka przez inne pełnoletnie osoby niż rodzice wymagane jest pisemne upoważnienie.
 5. Odbiór dziecka przez starsze (niepełnoletnie) rodzeństwo traktowany jest jako samodzielny powrót do domu.
 6. Rodzice odpowiadają za dziecko, które za ich pisemną zgodą samodzielnie wraca do domu lub jest odbierane przez osobę upoważnioną.
 7. Jednorazowe upoważnienie na odbiór dziecka ze świetlicy wystawia rodzic i musi ono zawierać: imię, nazwisko, nr dowodu osobistego osoby odbierającej dziecko, datę oraz czytelny podpis rodzica.
 8. W momencie odbioru dziecka, osoba do tego upoważniona powinna posiadać przy sobie dowód osobisty i na prośbę wychowawcy świetlicy okazać go.
 9. Wszelkie zmiany dotyczące opuszczania świetlicy przez dziecko muszą być przekazane do wychowawców świetlicy na datowanym i podpisanym przez rodziców piśmie.

§ 9

 Sytuacje wyjątkowe

 1. W sytuacji, gdy dziecko zgłasza złe samopoczucie wychowawca świetlicy zgłasza ten fakt pielęgniarce szkolnej i przekazuje telefoniczną informację rodzicowi ucznia.

2. Wychowawca zapewnia natychmiastową pomoc dziecku, które uległo wypadkowi.

3. W przypadku nie odebrania dziecka do godz. 16:30 wychowawca podejmuje następujące działania:

1)                Zapewnia bezpieczeństwo i opiekę dziecku;

2)                Kontaktuje się telefonicznie z rodzicami;

3)                Po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami lub osobami upoważnionymi do odbioru dziecka zawiadamia dyrekcję szkoły, która z kolei może zawiadomić policję.

4. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że rodzic lub osoba upoważniona zgłosiła się po dziecko w stanie wskazującym na nietrzeźwość lub odurzenie, należy:

1)                Niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły;

2)                Nakazać osobie nietrzeźwej lub odurzonej opuszczenie terenu szkoły; w przypadku odmowy powiadomić policję lub straż miejską;

3)                Wezwać do szkoły drugiego rodzica lub inną osobę upoważnioną;

4)                Jeżeli wezwanie drugiego rodzica lub innej osoby upoważnionej jest niemożliwe, należy powiadomić o tym dyrekcję, która z kolei może zawiadomić policję.

 § 10

 Dokumentacja świetlicy

 Dokumentacja świetlicy to:

 1. Regulamin świetlicy.
 2. Roczny plan pracy opiekuńczo- wychowawczej w świetlicy szkolnej.
 3. Ramowy plan dnia.
 4. Dzienniki zajęć w świetlicy.
 5. Karty zgłoszeń dzieci do świetlicy szkolnej.
 6. Upoważnienia rodziców do samodzielnego opuszczania świetlicy przez dziecko.
 7. Upoważnienia rodziców do odbioru dziecka przez inne osoby niż rodzice.
 8. Sprawozdania z działalności świetlicy szkolnej za poszczególne okresy każdego roku szkolnego.

§ 11

 Wyposażenie świetlicy

 Pomieszczenia świetlicy zapewniają warunki bezpieczeństwa i higieny pracy.

 1. Świetlica szkolna jest wyposażona w sprzęt i pomoce dydaktyczne.
 2. Sprzęt i wyposażenie świetlicy służy zarówno pracownikom jak i uczniom.
 3. Pracownicy organizują przestrzeń i ustalają miejsca przechowywania dokumentacji, sprzętu, pomocy dydaktycznych i innych własności świetlicy, jak i przedmiotów należących do osób korzystających ze świetlicy, np. odpowiednie miejsce na plecaki uczniów.
 4. Uczniowie mają prawo do korzystania z udostępnionego wyposażenia świetlicy.
 5. Wszyscy korzystający z pomieszczeń i wyposażenia świetlicy są zobowiązani do dbałości o mienie szkolne.

§ 12

 Postanowienia końcowe

 Regulamin świetlicy jest opracowywany i modyfikowany w miarę potrzeb przez wychowawców świetlicy.

 1. Regulamin świetlicy oraz jego zmiany zatwierdza dyrektor szkoły po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną.
 2. Obowiązujący regulamin świetlicy jest dostępny w świetlicy szkolnej, bibliotece szkolnej i na stronie internetowej szkoły. Jest jedynym obowiązującym regulaminem świetlicy.
 3. Wszelkie wcześniejsze regulaminy tracą moc z dniem obowiązywania niniejszego regulaminu.
 4. W sprawach nieunormowanych niniejszym regulaminem decyzję podejmują wychowawcy świetlicy w ramach swoich kompetencji lub dyrektor albo wicedyrektor szkoły.

Opracowały:

Modzelewska Katarzyna

Beczak Bogumiła

Chorowicz Beata

Rupińska Agnieszka