Deklaracja dostępności

#Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik,
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo, bo zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
 • niektóre dokumenty PDF, nie są dokumentami edytowalnymi,
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Adres: Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce
 • E-mail: sekretariat@sp1.ostroleka.edu.pl
 • Telefon: 297667955

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku szkoły prowadzi główne wejście znajdujące się od ul. gen. A. E. Fieldorfa Nila 4/6 oraz wejścia do szatni , wejścia do budynku nr 2. Wejście od dziedzińca posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące.

Na parterze przy sali gimnastycznej znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych,
Na terenie szkoły znajduje się miejsca parkingowe dla rodziców, nauczycieli oraz miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych (miejsca oznakowane),

Przy wejściu głównym znajduje się dzwonek, osobami oddelegowanymi do udzielenia informacji są pracownicy obsługi,
W budynku na każdym poziomie, parter, I piętro, II piętro znajduje się korytarz. Budynek nie posiada wind,
Do szkoły może wejść osoba z psem asystentem i psem przewodnikiem,

W szkole nie ma pętli indukcyjnej

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących,
Szkołą nie zatrudnia tłumacza języka migowego.