Rekrutacja do kl. I na rok 2019/2020

Lut 26, 2019 by

Zasady rekrutacji w roku szkolnym 2019/2020

do klas I

w Szkole Podstawowej nr 1  im. Stanisława Jachowicza

w Ostrołęce.

 

 • Rekrutacja będzie odbywała się w formie papierowej z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich placówek publicznych na terenie Miasta Ostrołęka.
 • Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły Nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce.

W skład komisji rekrutacyjnej wchodzą :

– wicedyrektor szkoły – przewodniczący komisji;

– nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej;

– pedagog szkolny / nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.

 • Formularze zgłoszeń złożone w terminie rekrutacji są traktowane jednakowo (o przyjęciu do Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrołęce nie decyduje kolejność zgłoszeń).
 • W postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący.
 • Dziecko 6-letnie ( rocznik 2013 r.)chcące rozpocząć naukę w klasie I powinno odbyć roczne przygotowanie przedszkolne (potwierdzone ZAŚWIADCZENIEM lub posiadać opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
 • Kryteriom rekrutacji podlegają dzieci spoza obwodu szkoły i przyjmowane są w miarę posiadanych miejsc ( Wniosek o przyjęcie + Załączniki).
 • Dzieci z obwodu Szkoły Podstawowej  Nr 1 przyjmowane są do klasy I z urzędu po wcześniejszym zgłoszeniu dziecka do szkoły (Karta zgłoszenia).

Wymagane  dokumenty  dostępne są  na stronie internetowej szkoły : www.sp1.ostroleka.edu.pl  i w sekretariacie szkoły. Podania przyjmowane są od 01.03.2019 r. od godz. 08.00 do 11.03.2019 r. godz. 15.00.

Rodzice kandydatów do kl. I proszeni są o składanie kompletnej dokumentacji wraz  z dokumentami potwierdzającymi kryteria naboru.

Tylko kompletne wnioski biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

Rozpatrywanie wniosków w procesie rekrutacyjnym :

 

 • W pierwszym etapie rekrutacji komisja zapoznaje się ze złożonymi wnioskami, zliczając punkty zgodnie z kryteriami rekrutacji.
 • Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie podana do publicznej wiadomości w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Jachowicza  w Ostrołęce dnia 29.03.2019 r.
 • W terminie do 7 dni od opublikowania listy kandydatów zakwalifikowanych, rodzice (prawni opiekunowie), mają obowiązek potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce

Potwierdzenia należy dokonać pisemnie do 05.04.2019r .

 • Komisja rozpatruje wnioski złożone w terminie wraz z wymaganymi dokumentami.
 • Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie podana do publicznej wiadomości w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce dnia 10.04.2019r .

 

Zajęcia edukacyjne w klasach I–III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach liczących do 25 uczniów.

 

Ochrona danych osobowych.

 

 •    Rodzice kandydatów udostępniają dane osobowe w celu przeprowadzenia rekrutacji. Wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
 • Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym kandydat uczęszcza do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce.
 • Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

Postępowanie odwoławcze.

 

 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.
 • Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem o uzasadnienie.
 • Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 • Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa powyżej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

 

Postanowienia końcowe

 

 • Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie rekrutacyjne uzupełniające.
 • Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające zaczyna się 07.05.2019r r od godz. 8.00.

 

Wszelkie decyzje, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sprawach nie objętych niniejszą procedurą podejmuje Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce.

 

 

 ************************************************************

KRYTERIA BRANE POD UWAGĘ W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM DO kl. pierwszej SZKOŁY PODSTAWOWEJ,  dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem publicznej szkoły podstawowej. (kliknij żeby pobrać)

 ************************************************************

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO (kliknij żeby pobrać)

 ************************************************************

 

 

 

Nasza oferta: http://sp1.ostroleka.edu.pl/baza-szkoly/

 

Dokumenty do pobrania: 

1.Karta Zgłoszenia dzieci z obwodu szkoły

2.Wniosek o przyjęcie dzieci spoza obwodu

OŚWIADCZENIA:

1.Samotne wychowywanie kandydata

2.Wielodzietność rodziny kandydata

3.Miejsce pracy jednego z rodziców,opiekunów w obwodzie szkoły

4.W obwodzie szkoły zamieszkują krewni kandydata wspierający rodziców w opiece

5.Realizowanie obowiązku szkolnego w danej szkole przez rodzeństwo kandydata

6.Kandydat obojga rodziców, opiekunów pracujących lub studiujących w systemie dziennym

Related Posts

Share This