Zapisy do Szkoły

dzieci

Zasady rekrutacji w roku szkolnym 2021/2022

do klas I

w Szkole Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza

w Ostrołęce.

Podstawy prawne

 • ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 z późn. zm.),

 • Na podstawie § 11baa ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U.2020 poz. 493 ze zm.)

 • Zarządzenie Nr 28/2021 Prezydenta Miasta Ostrołęki w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, na rok szkolny 2021/2022 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka.

Informacje ogólne

 1. Do klas I przyjmowane są:

 • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2014) – objęte obowiązkiem szkolnym,

 • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2015) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole (potwierdzone zaświadczeniem) albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej
  o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej,

 • rekrutacja będzie odbywała się w formie papierowej z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich placówek publicznych na terenie Miasta Ostrołęka,

 • dokumenty kandydatów przyjmowane są zgodnie z terminami rekrutacji określonymi przez Miasto Ostrołęka,

 • postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły Nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce,

 • formularze zgłoszeń złożone w terminie rekrutacji traktowane są jednakowo
  (o przyjęciu do Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrołęce nie decyduje kolejność zgłoszeń).

W zależności od sytuacji epidemiologicznej dokumenty będą przyjmowane* :

– drogą mailową na adres : sp1os@wp.pl. Dokumenty powinny być podpisane przez rodzica i zeskanowane,

– skrzynka podawcza wystawiona przed wejściem głównym do szkoły,

– w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach osobiście z zachowaniem reżimu sanitarnego.

* W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisami § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z póżn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

 1. Kandydaci z obwodu Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza
  w Ostrołęce przyjmowani są z urzędu, na pisemny wniosek rodzica (KARTA ZGŁOSZENIA).

 1. Kandydaci spoza obwodu SP nr 1 w Ostrołęce przyjmowani są na wniosek rodziców i podlegają kryteriom rekrutacji określonym przez organ prowadzący (WNIOSEK O PRZYJĘCIE DZIECKA + załączniki potwierdzające kryteria).

 1. Zajęcia edukacyjne w klasach I–III szkoły podstawowej prowadzone są
  w oddziałach liczących do 25 uczniów. Obowiązuje dwuzmianowość.

 1. Do wniosku rodzic dziecka spoza obwodu dołącza oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów. Podpisy złożone na wniosku/zgłoszeniu oraz oświadczeniach są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.

 1. Wymagane  dokumenty  dostępne są  na stronie internetowej szkoły: www.sp1.ostroleka.edu.pl  i w sekretariacie szkoły.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną dokumenty zostaną przygotowane po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym.

Podania przyjmowane są od 01.03.2020r od godz. 08.00 do 09.03.2020r godz. 15.00.

 1. Tylko kompletne wnioski biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.

 2. Po opublikowaniu listy kandydatów zakwalifikowanych, rodzice mają obowiązek złożyć potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce.

Potwierdzenia należy dokonać pisemnie do 02.04.2021r . do godz.15.00.

Rozpatrywanie wniosków w procesie rekrutacyjnym:

 • W pierwszym etapie rekrutacji komisja zapoznaje się ze złożonymi wnioskami, zliczając punkty zgodnie z kryteriami rekrutacji.

 • W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz w sytuacji braku potwierdzenia okoliczności zawartych
  w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

 • Komisja rozpatruje wnioski złożone w terminie wraz z wymaganymi dokumentami.

 • Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie podana do publicznej wiadomości w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce dnia 30.03.2021 r. godz.15.00.

 • Po opublikowaniu listy kandydatów zakwalifikowanych, rodzice mają obowiązek złożyć potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce.

Potwierdzenia należy dokonać pisemnie do 02.04.2021r . do godz.15.00.

 • Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie podana do publicznej wiadomości w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce i na stronie internetowej dnia 06.04.2021r . godz.15.00

Ochrona danych osobowych

 • Rodzice kandydatów udostępniają dane osobowe w celu przeprowadzenia rekrutacji. Wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 • Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym kandydat uczęszcza do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Jachowicza
  w Ostrołęce.

 • Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

Postępowanie odwoławcze.

 • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

 • Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem o uzasadnienie.

 • Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 • Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
  o którym mowa powyżej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Postanowienia końcowe

 • Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie rekrutacyjne uzupełniające.

 • Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające zaczyna się 04.05.2021 r od godz. 8.00.

Wszelkie decyzje, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sprawach nie objętych niniejszą procedurą podejmuje Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce.

 

Załączniki:

 1. Dokumenty dla kandydata z obwody SP1
 2. Dokumenty dla kandydata spoza obwodu SP1