Zapisy do Szkoły

dzieci

Zasady rekrutacji do klas I

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisław Jachowicza w Ostrołęce

rok szkolny 2023/2024

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U.2021.1082 t.j., z dnia 17.06.2021 r., z późn. zm.) – Rozdział 6 – Przyjmowanie do publicznych przedszkoli, publicznych innych form wychowania przedszkolnego, publicznych szkół i publicznych placówek);

 2. Uchwała nr 305/XLII/2017 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka, dla kandydatów zamieszkałych obwodem publicznej szkoły podstawowej oraz określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów i dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia;

 3. Zarządzenie nr 30/2023 Prezydenta Miasta Ostrołęki z dnia 26 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Ostrołęka;

 4. Zarządzenie nr 9/2022/2023 z dnia 27.01.2023r Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce.

Informacje ogólne

 1. Terminy postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów do klas pierwszych – rok 2023/2024:
Lp.

Czynności w postępowaniu rekrutacyjnym
i uzupełniającym

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

1.

Złożenie wniosku o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej wraz
z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu

01.03.2023 r. od godz 800

09.03.2023 r. do godz. 1500

04.05.2023 r. od godz. 800

09.05.2023 r. do godz. 1500

2.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do klasy pierwszej szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu

10.03.2023 r. – 24.03.2023 r.

10.05.2023 r. – 19.05.2023

3.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych w postępowaniu

30.03.2023 r. – godz. 1500

22.05.2022 r. – godz. 1500

4.

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do klasy pierwszej szkoły podstawowej w postaci pisemnego oświadczenia

do 04.04.2023 r.

do godz. 1500

do 25.05.2023 r.

do godz. 1500

5.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych
w postępowaniu

05.04.2023r. – godz. 1500

26.05.2023 r. – do godz. 1500

 1. Do klas I przyjmowane są:
 1. Dzieci 7-letnie (urodzone od stycznia do grudnia w 2016 r.) – objęte obowiązkiem szkolnym.

 2. Dzieci 6-letnie (urodzone od stycznia do grudnia w 2017 r.) – zgodnie z wolą rodziców, jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym (potwierdzone ZAŚWIADCZENIEM o realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego), w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

 3. Rekrutacja będzie odbywała się w formie papierowej z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich placówek publicznych na terenie Miasta Ostrołęka.

 4. Dokumenty kandydatów przyjmowane są zgodnie z terminami rekrutacji określonymi przez Miasto Ostrołęka.

 5. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły Nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce.

 6. Formularze zgłoszeń złożone w terminie rekrutacji traktowane są jednakowo
  (o przyjęciu do Szkoły Podstawowej nr 1 w Ostrołęce nie decyduje kolejność ich składania).

 7. Zajęcia edukacyjne w klasach I–III szkoły podstawowej prowadzone są w oddziałach liczących do 25 uczniów. W SP1 obowiązuje dwuzmianowość.

3. Zasady przyjęć

 1. Kandydaci mieszkający w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I przyjmowani są z urzędu na podstawie pisemnego zgłoszenia.

 2. Kandydaci spoza obwodu biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Do wniosku rodzic dołącza oświadczenia oraz dokumenty potwierdzające spełniane kryteria. Podpisy złożone na wniosku/zgłoszeniu oraz oświadczeniach są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.

 3. Składane dokumenty powinny być podpisane przez obydwoje rodziców.

4. Złożenie wniosku/zgłoszenia

 1. Wymagane dokumenty dostępne są na stronie internetowej szkoły: www.sp1.ostroleka.edu.pl i w sekretariacie szkoły.

 2. Tylko kompletne karty zgłoszenia i wnioski biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym. Dokumenty powinny zawierać podpisy obojga rodziców.

 3. Wnioski i karty zgłoszenia do kl. I przyjmowane są od 01.03.2023 r. od godz. 800
  do 09.03.2023 r. do godz. 1500.

5. Rozpatrywanie wniosków w procesie rekrutacyjnym:

 1. W pierwszym etapie rekrutacji komisja zapoznaje się ze złożonymi wnioskami, zliczając punkty zgodnie z kryteriami rekrutacji.

 2. W przypadku nieprzedłożenia dokumentów potwierdzających spełnianie kryteriów oraz błędnie złożonych oświadczeń, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia danego kryterium.

 3. Komisja rozpatruje wnioski złożone w terminie wraz z wymaganymi dokumentami.

 4. Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych zostanie podana do publicznej wiadomości w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Jachowicza
  w Ostrołęce dnia
  30.03.2023 r. godz.1500.

 5. Po opublikowaniu listy kandydatów zakwalifikowanych, rodzice mają obowiązek złożyć potwierdzenie woli przyjęcia do klasy I Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce.

 6. Potwierdzenia należy dokonać pisemnie do 04.04.2023 r. do godz.1500 tylko
  w placówce, w której dziecko rozpocznie naukę w kl. I od 01.09.2023 r.

 7. Lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych zostanie podana do publicznej wiadomości w siedzibie Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce
  dnia
  05.04.2022 r. godz.1500.

6. Ochrona danych osobowych

 1. Rodzice kandydatów udostępniają dane osobowe w celu przeprowadzenia rekrutacji. Wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

 2. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym kandydat uczęszcza do Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce.

 3. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

7. Postępowanie odwoławcze.

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
  i nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem
  o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata.

 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem o uzasadnienie.

 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

 4. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,
  o którym mowa powyżej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

8. Postanowienia końcowe

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie rekrutacyjne uzupełniające.

 2. Postępowanie rekrutacyjne uzupełniające zaczyna się 04.05.2023 r od godz. 8.00.

 3. Wszelkie decyzje, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w sprawach nie objętych niniejszą procedurą podejmuje Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce.

 

Załączniki:

Karta zgłoszeniowa – z obwodu SP1.

Wniosek o przyjęcie – spoza obwodu.