Egzamin Ósmoklasisty – informacje

Mar 18, 2019 by

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY ORAZ REKRUTACJA DO SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH

INFORMACJE DLA RODZICÓW

EGZAMIN

  1. 1.                  Szczegółowe informacje oraz przykładowe arkusze egzaminacyjne znajdują się na stronie http://www.oke.krakow.pl oraz na stronie https://cke.gov.pl/
  2. 2.                  Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.
  3. 3.                   Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

Terminy egzaminu:

– 15 kwietnia 2019 r. godz. 9:00 – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut

– 16 kwietnia 2019 r. godz. 9:00 – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut –

17 kwietnia 2019 r. godz. 9:00 – egzamin z języka angielskiego, który trwa 90 minut.

4. Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis z czarnym tuszem lub atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. Uczeń przynosi ze sobą również LEGITYMACJĘ SZKOLNĄ.

Wszystkie rysunki uczniowie wykonują długopisem lub piórem. Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

5. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do egzaminu w kwietniu, przystępuje do niego w czerwcu. (3,4 i 5 czerwca). W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu.

6. Uczeń, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim
i ponadwojewódzkim, organizowanych z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem z przedmiotu najwyższego wyniku.

 7. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie,
o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (cudzoziemcy) przystępują do egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie o dostosowaniach. Jeżeli uczeń uzyska prawo do wydłużonego czasu w czasie egzaminu to oznacza, że jego pracę z arkuszem egzaminacyjnym można przedłużyć:

– Z języka polskiego – nie więcej niż o 60 minut

– Z matematyki – nie więcej niż o 50 minut

– Z języka angielskiego – nie więcej niż o 45 minut

 

 

 

REKRUTACJA

  1. 1.                  Po ukończeniu szkoły podstawowej uczeń może kontynuować naukę w:

– 5 letnim technikum,

–  4 letnim liceum ogólnokształcącym,

– 3 letniej szkole branżowej I stopnia.

2. W pierwszej kolejności do szkół zostaną przyjęci laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratora oświaty oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych organizowanych wyłącznie przez podmioty wyłonione w konkursie ogłoszonym przez Ministra Edukacji Narodowej.

3. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego będą obowiązywały następujące kryteria:

  • · wyniki egzaminu ósmoklasisty
  • · oceny (na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej) z języka polskiego i z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora szkoły przeprowadzającego rekrutację,
  • · świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem,
  • · szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej.

 

  1. 4.                  Kryteria rekrutacyjne – maksymalna ilość punktów wynosi 200.

 

Kryteria Maksymalna liczba punktów
Punkty za świadectwo

100 pkt.

Aktywność na rzecz innych ludzi

  3 pkt.

Świadectwo z wyróżnieniem

  7 pkt.

Szczególne osiągnięcia

18 pkt.

Celująca ocena z języka polskiego

18 pkt.

Celująca ocena z matematyki

18 pkt.

Celująca ocena z I przedmiotu

18 pkt.

Celująca ocena z II przedmiotu

18 pkt.

Punkty za Egzamin Ósmoklasisty

100 pkt.

Wynik z języka polskiego

100% x 0,35 = 35 pkt.

Wynik z matematyki

100% x 0,35 = 35 pkt.

Wynik z języka obcego

100% x 0,30 = 30 pkt.

 

Related Posts

Share This