Procedury bezpieczeństwa w okresie pandemii covid-19 na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce

Maj 22, 2020 by

I. PODSTAWA PRAWNA:

 1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz.1239 ze zm.),

 2.  Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 ze zm.),

 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze. zm.),

 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa
  i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6 poz. 69 ze zm.)
  ,

 5.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19( Dz. U z 2020r. poz. 493),

 6. Rozporządzenia MEN z dnia 29 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie
  w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz
  z 2020 r. poz. 322, 374 567)
  ,

 7. Wytyczne epidemiologiczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia z dnia 15 maja 2020r dla szkół podstawowych – edukacja wczesnoszkolna i konsultacje wydanych na podstawie art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985r o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019r poz. 59 oraz z 2020r poz. 322, 374 i 567).

II. OBOWIĄZKI DYREKTORA PLACÓWKI:

 1. Ustala i dostosowuje procedury obowiązujące w placówce do wymogów zwiększonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

 2. Zapewnia pracownikom środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne, ewentualnie przyłbice, płyny dezynfekujące. Płyn do dezynfekcji rąk, rękawiczki zapewnia również przy wejściu do szkoły i w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych. Umieszcza w widocznym miejscu instrukcje z zasadami prawidłowego mycia rąk, zakładania i ściągania rękawiczek i maski.

 3. Organizuje pracę nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji na okres wzmożonego reżimu sanitarnego w warunkach pandemii koronawirusa i choroby COVID-19.

 4. Przekazuje rodzicom informacje o czynnikach ryzyka COVID-19, informuje
  o procedurach oraz o odpowiedzialności za podjętą decyzję związaną z wysłaniem dziecka do szkoły poprzez umieszczenie procedur wraz z załącznikami na stronie internetowej szkoły: www.sp1.ostroleka.edu.pl

 5. Zapewnia pomieszczenie służące do izolacji dziecka oraz pracownika (gabinet pielęgniarki) wyposażone  w zestaw ochronny: przyłbica, fartuch ochronny, półmaski , rękawiczki. Jeśli dziecko/pracownik będzie wykazywał objawy typowe dla koronawirusa (gorączkę, kaszel, trudności w oddychaniu) należy postępować zgodnie z procedurami  na wypadek stwierdzenia podejrzenia zakażenia ujętymi w pkt. V.

 6. Zapewnia codzienną dezynfekcję zabawek, placu zabaw oraz wykorzystywanych do zajęć przyborów sportowych.

 7. Jest odpowiedzialny za usunięcie przedmiotów i sprzętu, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować (np. pluszowe zabawki).

 8. Dyrektor wyznacza pracownika szkoły, który  dokonuje pomiaru temperatury dziecka/pracownika  raz dziennie.

 

III. OBOWIĄZKI PRACOWNIKÓW:

 1. Obowiązki pracowników obsługi i administracji:

 1. Pracownik pracuje w rękawiczkach i dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.

 2. Wykonując prace porządkowe pracownik wietrzy pomieszczenie, w którym pracuje.

 3. Zachowuje szczególną ostrożność korzystając z magazynu, archiwum, innych pomieszczeń służących do wykonywania swoich obowiązków.

 4. Powierzchnie dotykowe w tym biurka, lady i stoły, klamki, włączniki światła, poręcze, blaty do spożywania posiłków i inne przedmioty (np. telefony, klawiatury) regularnie dezynfekuje środkiem dezynfekującym lub wodą z detergentem.

 5. Wszystkie obszary często używane, takie jak toalety, ciągi komunikacyjne regularnie i starannie sprząta z użyciem wody z detergentem.

 6. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

 7. Personel kuchenny oraz pomocniczy nie może kontaktować się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.

 1. Obowiązki nauczycieli:

 1. Pracuje wg  ustalonego  przez  dyrektora harmonogramu realizując zajęcia opiekuńczo – wychowawcze w szkole i konsultacje z uczniami lub zajęcia dydaktyczne realizowane w formie pracy zdalnej.

 2. Wyjaśnia dzieciom zasady obowiązujące w szkole ze zwróceniem szczególnej uwagi na przestrzeganie zasad higieny w związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem.

 3. Przestrzega zasad korzystania z placu zabaw stosując się do zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczących ilości osób przebywających jednocześnie w w/w miejscu.

 4. Organizuje wyjścia poszczególnych grup na teren placu zabaw tak, aby grupy nie mieszały się ze sobą.

 5. Unika organizowania większych skupisk dzieci w jednym pomieszczeniu lub przy jednej zabawce na placu zabaw.

 6. Opiekunowie powinni zachować dystans społeczny między sobą, w każdej przestrzeni placówki, wynoszący co najmniej 1,5 metra.
 7. Dba o higienę rąk – często myje mydłem lub środkiem dezynfekującym, nie dotyka okolicy twarzy, ust, nosa i oczu.
 8. W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączka) pracownik pozostaje w domu i zawiadamia o tym fakcie dyrektora placówki.

 

IV. OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH:

 1. Rodzice/opiekunowie prawni  są zobowiązani do zapoznania się z Procedurami bezpieczeństwa  w okresie pandemii covid-19 na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce dostępnymi na stronie internetowej szkoły www.sp1.ostroleka.edu.pl

 1. Dostarczają do placówki uzupełnioną Deklarację oraz Oświadczenie rodzica/ opiekuna prawnego stanowiące załącznik nr 1  oraz załącznik nr 2, załącznik nr 3 (do pobrania ze strony szkoły: www.sp1.ostroleka.edu.pl – co jest warunkiem przyjęcia dziecka do placówki. Scan oświadczenia i deklaracji przesyła mailem na adres: www.sp1.ostroleka.edu.pl lub dostarcza w dniu przyprowadzenia dziecka do placówki pozostawiając dokumenty  w skrzynce umieszczonej przy wejściu do przedszkola lub skrzynce pocztowej.

 2. W czasie pobytu w szkole nie ma obowiązku noszenia przez dzieci maseczek. Jeśli rodzice/prawni opiekunowie decydują się na posiadanie przez dziecko maseczki jest zobowiązany do przekazania nauczycielowi odpowiednich ich ilości zapakowanych w woreczku/pudełku opisanych imieniem i nazwiskiem dziecka.

 3. Przestrzegają wytycznych dotyczących nieprzynoszenia przedmiotów przez dziecko do szkoły.

 4. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk wodą z mydłem, nie podawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania czy kasłania.

 5. Rodzic/opiekun prawny oddaje dziecko pod opiekę wyznaczonemu pracownikowi przed wejściem do szkoły – nie wchodzi na teren szkoły. Wejście do placówki sygnalizuje dzwonkiem umieszczonym przy wejściu. Rodzice i opiekunowie prawni przyprowadzający i odbierający dzieci do/z placówki są zobowiązani do zachowania dystansu społecznego w odniesieniu do pracowników placówki oraz innych dzieci
  i ich rodziców wynoszący co najmniej 2 metry.

 6. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu i odbierania telefonów od dyrektora,

 

V. PRACA SZKOŁY W PODWYŻSZONYM REŻIMIE SANITARNYM:

 1. Na czas podwyższonego reżimu sanitarnego godziny pracy szkoły: 7.30-16:30 .

Wejścia do placówki, odbiór dziecka rodzic/ opiekun prawny sygnalizuje dzwonkiem umieszczonym przy drzwiach.

 1. Co najmniej raz na godzinę będą wietrzone sale w którym odbywają się zajęcia.
 2. Liczba uczniów w poszczególnych grupach przebywających w jednej sali zostaje ograniczona do 12.

 3. Jeżeli uczeń wykazuje oznaki osoby chorej i pomiar temperatury będzie podwyższony nie zostanie w tym dniu przyjęte do szkoły. 

VI. PROCEDURY NA WYPADEK STWIERDZENIA PODEJRZENIA ZAKAŻENIEM KORONAWIRUSEM LUB CHOROBY COVID-19

 1. Uczeń, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVID-19 (duszności, kaszel, gorączkę) bezzwłocznie przez pracownika wyposażonego w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki zostaje odizolowuje do IZOLATORIUM – wyznaczonego pomieszczenia (gabinet pielęgniarki).

 2. Pracownik pozostaje z uczniem utrzymując min. 2 m odległości.

 3. Nauczyciel zawiadamia dyrektora o zaistniałej sytuacji.

 4. Dyrektor lub wicedyrektor/pracownik wskazany przez dyrektora bezzwłocznie zawiadamia rodziców o zaistniałej sytuacji.

 5. Dyrektor zawiadamia stację sanitarno – epidemiologiczną, w razie złego stanu ucznia dzwoni na 999.

 6. Pracownik, u którego stwierdzono podejrzenie zakażenia koronawirusem lub choroby COVIDi-19 (duszności, kaszel, gorączkę):

 • Zgłasza fakt dyrektorowi i bezzwłocznie udaje się do wyznaczonego pomieszczenia – izolatorium

 • Dyrektor kieruje do pomocy osobę, która przystępując do działań zabezpiecza się
  w przyłbicę, fartuch ochronny, półmaskę i rękawiczki.

 • Dyrektor bezzwłocznie zawiadamia odpowiednie służy, które podejmują dalsze kroki bezpieczeństwa.

 

Załącznik nr 1 – OŚWIADCZENIE RODZICA KL.I-III

Załącznik nr 2 – OŚWIADCZENIE RODZICA KL.IV-VIII

Załącznik nr 3 – OŚWIADCZENIE RODZICA kl. IV-VIII