Regulamin wypożyczeń bezpłatnych podręczników

Wrz 16, 2019 by

Regulamin Wypożyczania Bezpłatnych Podręczników lub Materiałów Edukacyjnych oraz Przekazywania Materiałów Ćwiczeniowych Służących do Realizacji Podstawy Programowej

w Szkole Podstawowej Nr 1 w Ostrołęce

 

1. Podręczniki oraz materiały edukacyjne służące do realizacji podstawy programowej gromadzone są w bibliotece szkolnej (w postaci papierowej) i bezpłatnie wypożyczane kolejnym trzem rocznikom na okres danego roku szkolnego. Podręczniki rejestrowane są w księdze inwentarzowej „Broszury i podręczniki” w sposób uproszczony – zgodnie z ewidencją biblioteczną.

2. Materiały ćwiczeniowe nie podlegają zwrotowi do biblioteki szkolnej. Wydawane są na podstawie protokołów wydania materiałów ćwiczeniowych, zgodnie z aktualną listą uczniów w poszczególnych klasach.

3. Wypożyczenia i zwroty podręczników odbywać się będą na podstawie protokołów wypożyczeń podręczników, wg aktualnej listy uczniów w poszczególnych grupach klasowych, pod kontrolą wychowawcy w terminach uzgodnionych pomiędzy bibliotekarzem a wychowawcą, lub według opracowanego przez bibliotekarzy harmonogramu wypożyczeń, czy zwrotów.

4. Podręczniki są wypożyczane uczniom/rodzicom, po zapoznaniu z niniejszym regulaminem poświadczonym podpisem rodziców będącym zobowiązaniem do przestrzegania jego zasad (w każdym ciągu edukacyjnym – czyli w kl. I i IV).

5. W przypadku podręczników składających się z kilku części, zwrotu należy dokonywać podczas wypożyczenia kolejnej części.

6. Uczeń opuszczający szkołę zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonych podręczników zakupionych z dotacji celowej budżetu państwa.

7. Uczeń zobowiązany jest do szanowania podręczników, będących własnością biblioteki szkolnej. Podręcznik należy podpisać w celu jego szybkiej identyfikacji numerując kolejność użytkownika (1. Nazwisko i imię pierwszego użytkownika, 2. Nazwisko i imię drugiego użytkownika, 3. Nazwisko i imię trzeciego użytkownika). W podręczniku nie wolno pisać, zaznaczać, należy go obłożyć i chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Uczeń jest odpowiedzialny za stan użytkowy wypożyczonego przez siebie podręcznika.

8. W przypadku zniszczenia (np. popisanie, porysowanie stron, poplamienie, zalanie, wyrwanie kartek, uszkodzenie rogów i grzbietu) lub zagubienia podręcznika uczeń lub jego rodzic zobowiązany jest poinformować o tym fakcie wychowawcę i nauczyciela bibliotekarza.

9. Podczas dokonywania zwrotu podręcznika do biblioteki szkolnej nauczyciel wychowawca z nauczycielem bibliotekarzem, dokonują oględzin podręcznika i określają stopień jego zużycia.

10. Wychowawca ma obowiązek poinformować uczniów  i rodziców o zasadach korzystania z podręczników lub materiałów edukacyjnych poprzez zapoznanie z Regulaminem wypożyczania podręczników.

 

Regulamin opracował zespół  nauczycieli bibliotekarzy