Regulamin Nauczyciela Dyżurnego

Lis 12, 2013 by

Na podstawie ustawy z dn.26.01.1982 Karta Nauczyciela (Dz. U. 1997/56 poz.357 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dn. 7.09.1991 o systemie oświaty (Dz. U. 1996/67 poz. 329 z późniejszymi zmianami) ustala się następujący regulamin pełnienia dyżurów nauczycielskich w Szkole Podstawowej Nr 1 im. St. Jachowicza w Ostrołęce.

 

– Grafik dyżurów nauczycielskich opracowywany jest przez Dyrektora szkoły najpóźniej w trzecim dniu nowego roku szkolnego.

– Grafik określa miejsca, w których powinni znajdować się nauczyciele dyżurni podczas przerw

– Dyżury trwają od godz. 7.45- 15.30

– Dyżur na przerwach pełni dwóch nauczycieli

– W razie nieobecności nauczyciela dyżurującego dyżur zastępczy pełni nauczyciel, który ma przypisane zastępstwo, wyznaczony przez Dyrektora szkoły wg. odrębnego harmonogramu. Szczegółowy rozkład dyżurów określa aneks do niniejszego regulaminu.

– Kobiety ciężarne zwolnione są z obowiązku pełnienia dyżurów.

– Dyżur należy objąć w możliwie najkrótszym czasie od zakończenia własnej lekcji, zakładając, że w tym czasie na korytarzach znajdują się inni nauczyciele wychodzący z klas po zakończeniu swoich lekcji. Dyżur kończy się z dzwonkiem na rozpoczęcie lekcji.

 

Do obowiązków nauczyciela dyżurnego należą:

  • Niedopuszczenie do przebywania osób niepowołanych w budynku szkoły podczas przerwy
  • Zabezpieczenia mienia szkolnego poprzez kontrolę stanu urządzeń sanitarnych podczas przerwy
  • Służenie radą i pomocą uczniom dyżurującym w szkole
  • Dbałość o czystość budynku, poprzez wymaganie od uczniów nie zaśmiecania budynku i wdrażanie ich do sprzątania po sobie i po swoich kolegach

 

– Nauczyciele dyżurujący powinni zabraniać wchodzenia do toalet dużych grup uczniów. W przypadku podejrzenia o złe zachowanie (palenie papierosów, niszczenie mienia, bójki) mają obowiązek wyprowadzenia uczniów z toalety.

– Nauczyciele wychowania fizycznego mają obowiązek otwierania i zamykania przebieralni na terenie szkoły pod koniec przerwy i po zajęciach oraz dyżurowania w jej pobliżu.

– Uczniom nie wolno opuszczać terenu szkoły bez pisemnej zgody rodziców przedstawionej wychowawcy

– Uczniom nie wolno siadać na parapetach, poręczach i schodach.

– W przypadku gdy dziecko ulegnie wypadkowi nauczyciel dyżurny zobowiązany do:

  • udzielenia pierwszej pomocy o ile istnieje taka konieczność
  • powiadomienia pielęgniarki
  • powiadomienia Dyrektora szkoły o zaistniałym wypadku
  • złożenia zeznań do protokołu powypadkowego sporządzanego przez inspektora BHP

 

– W przypadku, gdy nauczyciel nie wywiązuje się z obowiązku pełnienia dyżurów pociąga to za sobą konsekwencje służbowe określone w regulaminie pracy.

– Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania

 

Related Posts

Tags

Share This