Zostań rycerzem, pokonaj smoka!

Maj 3, 2021 by

Drodzy Uczniowie!

Nauka zdalna i związane z nią trudności odwróciły naszą uwagę od innego, ważnego problemu – zanieczyszczenia powietrza.

Mamy nadzieję, że nie zapomnieliście o walce ze smokiem – Smogiem. Zawisł on nad Ostrołęką i tak tkwi w miejscu, sprawiając, że powietrze się zagęszcza, nasyca trującymi, smoczymi wyziewami.

Z poczwarą należy walczyć – zbudować ekotarcze, poprosić o pomoc zielonych wojowników – rośliny. Potrafią one neutralizować różnego rodzaju zanieczyszczenia, także te przedostające się do domów przez otwarte okna – pyły obecne w smogu, metale ciężkie… Zieloni przyjaciele produkują tlen, zwiększają wilgotność powietrza i poprawiają samopoczucie. Dzięki nim możemy pokonać smoka. Dlatego dbajcie o otaczające Was rośliny.

W ubiegłym roku szkolnym braliście udział w szkolnych kiermaszach roślin doniczkowych. W tym roku zorganizowaliśmy dla Was Międzyszkolny Konkurs Literacko – Fotograficzny „Zostań rycerzem, pokonaj smoka”. Do udziału w nim zaprosiliśmy uczniów wszystkich ostrołęckich szkół podstawowych.

Zadanie konkursowe polega na napisaniu pracy w dowolnej formie (opowiadanie, list, kartka z pamiętnika, wiersz…) o walce roślin doniczkowych ze smokiem – Smogiem. Wypracowanie należy zilustrować wykonanymi przez siebie zdjęciami.

Prace uczniów będą oceniane w trzech kategoriach wiekowych: – kl. I –III; kl. IV – VI; kl. VII – VIII.
Etap szkolny konkursu trwa do 20 maja. Do tego czasu uczniowie klas I – III przesyłają prace swoim wychowawczyniom, uczniowie klas IV – VIII przekazują je nauczycielom języka polskiego.

Szczegółowe  informacje zawarte są w regulaminie.

Pochwalcie się swoim talentem:)

 

Renata Deptuła

 

 

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu Literacko – Fotograficznego
„Zostań rycerzem, pokonaj smoka!”

Konkurs jest częścią projektu edukacyjnego „Zostań rycerzem, pokonaj smoka!”,
realizowanego w Szkole Podstawowej im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce

I. Cele konkursu:
– kształtowanie postaw ekologicznych wśród uczniów;
– uświadomienie uczniom, że mają wpływ na jakość powietrza, którym oddychają;
– rozwijanie umiejętności literackich oraz zainteresowania fotografią;
– uwrażliwienie młodzieży na piękno roślin doniczkowych;
– integracja uczestników oraz wymiana doświadczeń między szkołami.

II. Organizator konkursu – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Stanisława Jachowicza
w Ostrołęce, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Jachowicza
w Ostrołęce „Jedynka”.

III. Komisja Konkursowa powołana zostanie przez organizatora. Przewodniczący Komisji Konkursowej jest odpowiedzialny za przeprowadzenie Konkursu zgodnie z regulaminem. Do zadań Komisji należy koordynowanie pracami związanymi z przeprowadzeniem Konkursu. Kwestie sporne rozstrzyga Jury.

IV. Uczestnicy – uczniowie ostrołęckich szkół podstawowych.
Kategorie wiekowe:
– kl. I –III
– kl. IV – VI
– kl. VII – VIII

V. Zadanie uczestników Konkursu.
Uczniowie mają za zadanie napisać pracę (forma dowolna, np. opowiadanie, kartka
z pamiętnika, list, wiersz…) na temat walki roślin doniczkowych ze smokiem – Smogiem. Praca powinna być zilustrowana zdjęciami wykonanymi przez ucznia – maksymalnie
3 zdjęcia.

VI. Wymogi formalne.
1. W każdej szkole do 20 maja 2021 r. powinien odbyć się I etap Konkursu. Uczestnicy przesyłają swoje prace szkolnemu koordynatorowi w formie pliku tekstowego oraz plików graficznych.
2. Każda szkoła może wysłać 6 prac – po 2 w wymienionych kategoriach wiekowych
w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2021 r. na adres konkurs.sp1.ostroleka@gmail.com
3. Zgody rodziców uczestników na przetwarzanie danych osobowych i formularze zgłoszeniowy należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do Szkoły Podstawowej nr 1.
4. Prace konkursowe nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane.
5. Prace przechodzą na własność organizatorów.
6. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzania zmian w konkursie.
7. Przystąpienie ucznia do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację swojej pracy.
8. W konkursie wezmą udział prace spełniające niniejsze warunki.
9. O sprawach nieobjętych regulaminem decydują organizatorzy.
10. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w czerwcu 2021 r. Laureaci zostaną powiadomieni telefonicznie lub drogą mailową.

VII. Nagrody.
1. Powołane przez organizatorów jury dokona oceny zebranych prac i wyłoni laureatów.
2. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagród równorzędnych.

Nagrody zostaną wręczone podczas uroczystej gali w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce. Jeżeli sytuacja epidemiologiczna w kraju nie pozwoli na zorganizowanie uroczystości, organizator prześle nagrody pocztą.

Osoba do kontaktu: p. Renata Deptuła

……………………………………………………………………
Pieczątka szkoły

Formularz zgłoszeniowy
Międzyszkolnego Konkursu Literacko – Fotograficznego
„Zostań rycerzem, pokonaj smoka!”

1. Dane szkoły
Pełna nazwa szkoły …………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

Szkolny e – mail…………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy ……………………………………………………………………….

2. Dane nauczyciela – opiekuna zgłaszającego ucznia/uczniów do udziału w Międzyszkolnym Konkursie
Imię i nazwisko nauczyciela – opiekuna …………………………………………..…………………………………………………………..
Adres e – mail……………………………………………………………………..……………
3. Uczestnicy konkursu
Imię, nazwisko oraz klasa uczestnika konkursu:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………….. …………………………………………….
Miejscowość, data podpis nauczyciela – opiekuna

ZGODA RODZICÓW (OPIEKUNÓW PRAWNYCH)

1. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na udział mojego dziecka

…………………………………………………………………………………………..…………
(imię i nazwisko dziecka)
w Międzyszkolnym Konkursie Literacko – Fotograficznym „Zostań rycerzem, pokonaj smoka!” na zasadach określonych w regulaminie konkursu.

2.Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych mojego dziecka objętych zgłoszeniem do udziału w konkursie na potrzeby niezbędne do przeprowadzenia konkursu,

3. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na publikację danych osobowych mojego dziecka (w zakresie imienia i nazwiska, klasy, nazwy i adresu szkoły na stronach internetowych i profilach w portalach społecznościowych organizatorów Konkursu w publikacjach dotyczących Konkursu, w szczególności informujących
o jego wynikach.

4. Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody na nieodpłatne rozpowszechnianie wizerunku mojego dziecka w związku z udziałem w konkursie, zgodnie z treścią art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.).

.…….…………………………………………………………….
(data i czytelny podpis rodzica lub opiekuna prawnego)


ZGODA / OŚWIADCZENIE NAUCZYCIELA

1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez organizatorów Konkursu moich danych osobowych, w celach wynikających z organizacji Konkursu (jako nauczyciela/opiekuna), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Wyrażam zgodę na zamieszczenie moich danych osobowych (imię, nazwisko, adres szkoły) na stronach internetowych i profilach w portalach społecznościowych organizatorów Konkursu w publikacjach dotyczących Konkursu, w szczególności informujących o jego wynikach.

3. Jednocześnie oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Szkoła Podstawowa
Nr 1 im. Stanisława Jachowicza w Ostrołęce.Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej: ul. gen. A. E. Fieldorfa „Nila” 4/6, 07-410 Ostrołęka lub pocztą elektroniczną na adres: sp1os@wp.pl Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich (spoza obszaru UE) nie będzie się odbywać.

4. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji Konkursu zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. aRozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (dalej „RODO”). Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Konkursu, jego promocji i podsumowania na stronach internetowych i mediach społecznościowych organizatorów Konkursu oraz przez okres wynikający z przepisów prawa.

5. Podstawą do przetwarzania moich danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

6. Mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, przenoszenia lub ograniczenia ich przetwarzania.

7. Jeśli uznam, że przetwarzając moje dane osobowe naruszono przepisy RODO, mam prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym niezbędne dla mojego zaangażowania w Konkursie.

Oświadczam też, że zapoznałam/-em się i akceptuję wszystkie warunki przewidziane w regulaminie Konkursu.

Ostrołęka, dn. …………. …….…………………………………….
(czytelny podpis nauczyciela)

 

 

Related Posts

Tags

Share This